Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Wij willen inwoners van onze gemeente – jong en oud – optimale omstandigheden bieden waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen tot en kunnen leven als gezonde, zelfredzame en betrokken(mede)inwoners. Goede mogelijkheden voor een positieve vrije-tijds-besteding in de vorm van een gevarieerd sportief en cultureel aanbod zijn daarbij een belangrijke pijler, naast een actieve, brede inzet voor onze jeugdige, volwassen en oudere inwoners. Onze ambitie is een inclusieve gemeenschap te zijn, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich ontplooien en hun talenten ontwikkelen en zichzelf kunnen redden, waar nodig met advies en steun en hun eigen netwerk.

Hiertoe zullen we de inwoners goed informeren en adviseren over alle mogelijkheden en hen ook faciliteren om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen wij ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners en wendbaar zijn, zodat wij op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen kunnen inspelen.

Tot zover onze beleidsdoelstellingen. In 2019 gaan wij u kennis laten maken met de Raadsmonitor Sociaal Domein. In 2020 bouwt de afdeling Samenleving door naar een beleidsmonitor. Hiermee kunnen de effecten van ons inclusieve beleid beter beoordeeld worden en waar nodig worden bijgesteld.
In het kader van een integrale benadering van ons beleid zullen de evaluaties van eerder door u vastgesteld beleid in samenhang worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld de nota Sport en de nota Jeugd). U zult in 2020 kennisnemen van deze evaluatie en worden voorgelegd wat dit betekent voor bijstelling op eerder vastgesteld beleid. Zo blijft de uitvoering van ons sociaal beleid ook na 2020 relevant voor onze inwoners.

Het ontwikkelen van een monitor is één facet van een bredere doelstelling om meer lokale regie te voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociaal beleid. Wij zijn in een periode beland waarin we na de landing van de 3D-transities met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat wij hebben gebouwd. Concreet betekent dit dat er al in 2019 gestart is met synchronisatie van beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen. Dit proces loopt ook nog in 2020. Medio 2020 zullen wij u deelgenoot maken van dit proces en u een samenhangend beeld presenteren tussen de verschillende beleidsdomeinen en de interventies die wij hierop willen plegen.

In 2019  is de sectie Publiek (KCC/Burgerzaken) organiek geplaatst bij de afdeling Samenleving. De sectie zal als gevolg hiervan nadrukkelijk worden betrokken bij het transformatieprogramma zoals hierboven beschreven. De verwachting is dat zij een rol krijgen in de beantwoording van inwonersvragen over zorg en hulp. De meer specialistische vraagstukken zullen natuurlijk door het Breed Sociaal Loket worden behandeld.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug