Begroting 2020 Edam-Volendam

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2020. Deze begroting bouwt voort op de resultaten die we in de afgelopen vier  jaar gerealiseerd hebben.  We blijven ook in 2020 investeren in een leefbaar, duurzaam en zorgzaam Edam-Volendam. Om dit te realiseren is onze samenleving het vertrek- en eindpunt. ‘Dienstverlening’, ‘Participatie’ en ‘Duurzaamheid’ zijn ook in 2020 belangrijke sleutelwoorden.

De meerjarige begroting die nu voor u ligt laat voor de komende jaren een positief resultaat zien. Dit bleek voor de zomer nog geen vanzelfsprekendheid. De ambities die afgelopen jaren gestart zijn, tezamen met het inzichtelijk maken van diverse beheerskosten in met name de openbare buitenruimte, bleken financieel een grote wissel te trekken op de financiën van de gemeente.
In de raadsvergaderingen van 2 en 4 juli 2019 is, na de behandeling van de jaarrekening - het terugkijken - de zomernota - de begrotingsmutaties voor het lopende jaar, de gemeenteraad meegenomen in het financiële dilemma voor 2020 en verder. De raad heeft het college zoekrichtingen meegegeven waarbinnen het mogelijk was om naar maatregelen te kijken ten einde de begroting sluitend te krijgen. In de raadsvergadering van 1 oktober heeft het college de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de zoekrichtingen.

Hiermee is de totstandkoming van de begroting een bijzonder proces geweest met voldoende interactie tussen college en gemeenteraad om zowel het bestaande beleid te heroverwegen en ook ruimte te geven om ambities waar te maken. Het college is van mening dat dit proces heeft geleid tot een realistische balans in het realiseren van ambities en tegelijk de focus te houden op wat echt noodzakelijke activiteiten zijn.

Onze inwoners, dorpsraden, bedrijven en instellingen zijn het hart van onze gemeente. Samen met hen zal in participatieve processen nieuw beleid vorm en inhoud krijgen. De uitvoering van plannen op het gebied van onze Economische Agenda, gebiedsaanpak Integrale Veiligheid, Vervoersplan, Buurtbemiddeling, inrichting Openbare Ruimte en het stimuleren van kunst en cultuur zijn hier enkele voorbeelden van.

Regionaal werken wordt steeds belangrijker. Duurzaamheid o.a. is een belangrijke pijler hierin. In MRA verband sluiten we aan bij de ontwikkelingen rond circulaire economie. daarnaast werken we bijvoorbeeld aan bewustwordingscampagnes voor afvalinzameling voor hergebruik. Het aantal slimme ondergrondse afvalcontainers zal worden uitgebreid, vastgoed en openbare verlichting zal duurzaam worden ontwikkeld en ingericht, het delen van voertuigen en kwaliteitstoerisme worden gestimuleerd.

Duurzaamheid gaat ook over onze rol als werkgever en een goede dienstverlening. Goed werkgeverschap geven wij vorm door onze collega’s goed toe te  blijven rusten op hun taak. Dit krijgt vorm door het creëren van een veilige werkomgeving en voorwaarden te scheppen voor het investeren in kennis en vaardigheden.
Onze inwoners kunnen hiermee ook rekenen op goede dienstverlening. Zo blijft “Gewoon Goed” de basis van ons handelen. Ook in 2020 gaan we voor die 8+.

De inrichting van de begroting volgt de verschillende Programma’s waarin het beleid voor 2020 is opgenomen. Per Programma zijn de Speerpunten voor 2020 beschreven.  In de Paragrafen treft u een aantal specifieke onderwerpen aan zoals lokale heffingen en verbonden partijen. In het hoofdstuk Financiën is de financiële opbouw van de begroting opgenomen waarin de financiële consequenties van de mutaties voor Bestaand Beleid, Autonome Ontwikkelingen en Nieuw Beleid & Investeringen per Programma  zijn verwerkt.
De financiële positie van de gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. Bestaand Beleid, Autonome ontwikkelingen en voorstellen voor Nieuw Beleid op basis van de Zomernota zijn verwerkt . Tot het vaststellen van deze begroting zullen nog een aantal voorstellen aan de Raad gepresenteerd worden die van invloed zullen zijn op de financiële positie.
Wij  kijken in het komende begrotingsjaar uit naar voortzetting van onze constructieve samenwerking.

Het college

ga terug