Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van de leefomgeving. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid. Daarmee geven we nu al invulling op de veranderingen die in de nog in te voeren Omgevingswet worden beoogd: meer inspelen op maatschappelijke opgaven, gewenste ontwikkelingen gemakkelijker mogelijk te maken en de dienstverlening te verbeteren.
Ons beleid is gericht op het op hoog niveau brengen, houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het
leefklimaat, de voorzieningen in de wijk en de woningvoorraad in de gemeente Edam-Volendam.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug