Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

5 Sociaal domein/samenleving

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

-4.012

-983

-1.022

-1.027

-1.023

-1.019

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.217

-3.186

-3.432

-3.549

-3.577

-3.575

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.607

-4.917

-4.887

-4.898

-4.908

-4.917

5.04

Geëscaleerde zorg

-2.329

-538

-550

-550

-550

-550

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

-312

-3.048

-3.259

-3.241

-3.174

-3.150

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

-1.484

-9

-5

-5

-5

-5

5.07

Inkomensvoorziening

-410

-4.600

-4.212

-4.388

-4.462

-4.481

5.08

Bijzondere Bijstand

-167

-564

-533

-505

-508

-510

5.09

Minimabeleid

-560

-223

-244

-228

-231

-233

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

-141

-303

-318

-315

-325

-315

5.11

Toegang

-363

-2.693

-2.655

-2.598

-2.603

-2.608

5.12

Jeugd Kansrijk

-399

-1.199

-1.239

-1.237

-1.285

-1.295

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

-1.236

-2.765

-2.428

-2.312

-2.136

-2.078

5.14

Gezondheidszorg

-701

-455

-352

-367

-382

-407

5.15

Verslavingsbeleid

-802

-119

-145

-146

-147

-147

5.16

Onderwijshuisvesting

-155

-1.465

-1.522

-1.517

-1.664

-1.848

5.17

Bewegingsonderwijs

-630

-250

-279

-281

-281

-284

5.18

Subsidies sportactiviteiten

-643

-186

-173

-175

-178

-181

5.19

Sportstimulering

-110

-617

-673

-680

-819

-828

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

0

-1.595

-1.649

-1.639

-1.832

-1.680

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

-4.591

-827

-1.013

-1.056

-1.041

-1.113

5.22

Zwembaden

-469

-757

-906

-870

-871

-932

5.23

Stadion FC Volendam

-200

-473

-373

-339

-383

-344

5.24

Kunst en Cultuur

-123

-581

-573

-523

-494

-501

5.25

Openbare Bibliotheken

-263

-656

-653

-662

-672

-682

5.26

Media

-867

-57

-53

-53

-53

-54

5.27

Recreatie

-177

-330

-320

-377

-383

-385

5.28

Ongediertebestrijding

-78

-2

-2

-2

-2

-3

5.29

Begraafplaatsen

0

-237

-213

-212

-216

-211

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

-31.046

-33.637

-33.682

-33.753

-34.204

-34.338

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

340

13

9

9

9

9

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

0

340

160

180

180

180

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

585

0

0

0

0

0

5.04

Geëscaleerde zorg

225

0

0

0

0

0

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

191

235

197

150

150

150

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

56

0

0

0

0

0

5.07

Inkomensvoorziening

166

4.469

4.209

3.980

4.046

4.058

5.08

Bijzondere Bijstand

35

50

40

40

40

40

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

0

135

154

154

155

155

5.11

Toegang

10

15

15

15

15

15

5.12

Jeugd Kansrijk

607

308

333

335

337

337

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

450

524

528

531

533

536

5.14

Gezondheidszorg

208

0

0

0

0

0

5.15

Verslavingsbeleid

141

0

0

0

0

0

5.16

Onderwijshuisvesting

24

55

54

54

54

54

5.17

Bewegingsonderwijs

18

25

25

25

25

25

5.18

Subsidies sportactiviteiten

15

0

0

0

0

0

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

0

842

894

904

895

893

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

4.657

211

215

213

213

213

5.22

Zwembaden

51

151

141

143

145

147

5.23

Stadion FC Volendam

0

616

465

472

479

486

5.24

Kunst en Cultuur

0

15

49

35

35

36

5.27

Recreatie

206

24

24

24

24

24

5.29

Begraafplaatsen

0

209

207

207

209

209

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

7.985

8.237

7.718

7.470

7.543

7.565

Totaal vóór mutaties reserves

-23.061

-25.399

-25.964

-26.283

-26.661

-26.772

Toevoeging reserves

-4.351

-638

-228

-230

-255

-255

Onttrekking reserves

4.185

4.227

1.643

1.197

1.107

713

Totaal na mutaties reserves

-23.227

-21.810

-24.550

-25.316

-25.809

-26.315

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Haalbaarheidsonderzoeken

-50

0

0

0

a

Nieuwe Wet Inburgering met ingang van 1-1-2021

-42

0

0

0

a

Nieuwe Wet verplichte GGZ met ingang van 1-1-2020

-35

-35

-35

-35

a

Verhogen van de Vaccinatiegraad

-15

0

0

0

b

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-126

-126

-126

-126

a

Besparing en verlaging van budgetten binnen Programma 5

250

350

500

500

b

Versnellen bouw nieuwe basisscholen

-80

-80

-80

-80

a

Haalbaarheidsonderzoeken
De afdeling Samenleving is uitgedaagd te kijken naar haar ambities in 2020 en verder. De afdeling ziet potentiële kansen voor de langere termijn om onderwerpen efficienter te organiseren. Daar zijn haalbaarheidsonderzoeken voor nodig. Op dit moment zijn er twee ideeën te onderscheiden: 1. Sporthallen- en velden; onderhoud, gebruik, voorzieningenniveau, locaties. Te onderzoeken: zijn met behoud van het huidige kwaliteitsniveau efficiency winsten te behalen door out-of-the-box oplossingen op kosten en opbrengsten? Betrokken afdelingen bij dit onderzoeken zijn Openbare Werken en Samenleving. 2. Combi Kunst & Cultuur, economie, toerisme, museum aan het water, EuroArt 2020. Te onderzoeken: zijn er efficiency winsten te boeken door combineren van onderliggende ambities? Betrokken afdelingen: Ruimtelijke Ordening en Samenleving. De Ingeschatte kosten bedragen € 50.000. De raad wordt gevraagd dit budget beschikbaar te stellen.

Nieuwe Wet Inburgering met ingang van 1-1-2021
De nieuwe Wet Inburgering is van kracht per 1 januari 2021. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. Voor de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gekregen. Deze middelen zijn bedoeld om het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet inburgering vallen, te versterken. Met deze middelen kunnen we extra inzetten op het verhogen van de taal, bijvoorbeeld in samenwerking met de bibliotheek en vrijwilligers. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Voor E/V is dat voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van € 41.852. Voorgesteld wordt dit bedrag voor 2020 beschikbaar te stellen.

Nieuwe Wet verplichte GGZ met ingang van 1-1-2020
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Er verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben. De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden en ook bestaande worden gewijzigd en uitgebreid. Onderdelen zijn het invullen van de hoorplicht bij een crisismaatregel (voorheen IBS), een meldingsfunctie voor inwoners en een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot ggz-zorg, uitgevoerd door of namens de gemeente. Deze directe taken staan nog los van de samenhang die gemeenten moeten organiseren met de aanpak personen met verward gedrag en de ondersteuning voor de groep inwoners die wél probleem heeft of geeft, maar níét voor verplichte zorg in aanmerking komt. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. De gemeente Edam - Volendam ontvangt € 35.000 structureel met ingang van 2020. Voorgesteld wordt dit bedrag voor deze taak beschikbaar te stellen, zodat met deze nieuw taak gestart kan worden. Wanneer tijdens de voorbereidingen blijkt dat meer budget voor deze taak noodzakelijk is, zullen wij u verzoeken een bijdrage uit de reserve Sociaal Domein hiervoor beschikbaar te stellen.

Verhogen van de Vaccinatiegraad
Op verzoek van de raad (in de zienswijze bij de begroting GGD Z/W 2020) is de GGD met een voorstel gekomen hoe de vaccinatiegraad in de gemeente Edam-Volendam kan worden verhoogd. Hiervoor zijn extra middelen ad € 15.000 benodigd.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Besparing en verlaging van budgetten binnen Programma 5
Besparing/verlaging budgetten van het programma voor respectievelijk € 250.000, € 350.000, € 500.000 en € 500.000 in 2020 t/m 2023. Deze ombuiging wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste maatregelen voor 2020 betreffen met name een korting op de uitgaven t.b.v. projecten en het beleid buitenspelen; terugbrengen van WMO-toezicht naar wettelijke vereisten; subsidies verminderen; vacatureruimte niet invullen en slimmer organiseren. Er wordt niet gekort op Jeugdzorg, Wmo of Participatiewet. De maatregelen die nodig zijn voor 2021 en verder worden nog bekeken.

Versnellen bouw nieuwe basisscholen
Op basis van het concept Onderwijs Huisvestingsplan (IHP) wordt voor de komende jaren een flinke impuls verwacht in het verbeteren/vernieuwen van de onderwijsgebouwen in de gemeente. Hoewel de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering wordt, gezien de omvang van het IHP en de financiële belangen en risico’s voor de gemeente, rekening gehouden met een projectleider om de afstemming tussen schoolbesturen en gemeente te begeleiden en te versnellen. Ervaring uit andere gemeenten leert dat dit tot een versnelling van het bouwproces leidt. Hiervoor wordt enkele jaren € 80.000 geraamd.

Investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuwe investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs (deel Nieuwbouw Edamse scholen combinatie)'

0

0

0

-195

Nieuwe investering 'Opperdam: Vervangen tribune '

0

-3

-3

-3

Nieuwe investering 'Openbare toiletten busstation Edam'

0

-4

-4

-4

Nieuwe investering 'Elektrische schoonmaak kar'

0

-7

-7

-7

Nieuwe investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'

0

-1

-1

-1

Nieuwe investering 'Bouwspeelplaats'

0

-26

-26

-26

Nieuwe investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs (deel Nieuwbouw Edamse scholen combinatie)'
 Deze investering valt qua uitvoering in categorie c.

Nieuwe investering 'Opperdam: Vervangen tribune '

In Sporthal Opperdam bevindt zich in de oude hal een uitschuifbare tribune. Deze tribune dateert van 1986. Tijdens de jaarlijkse keuringen is de afgelopen jaren gebleken dat de gebreken aan de tribune beginnen toe te nemen.Om de veiligheid van het publiek van de diverse sportwedstrijden / evenementen te kunnen blijven garanderen, zal de tribune in 2020 compleet vervangen moeten worden. Gelet op de kosten van de tribune die in 2018 in de Seinpaal gereliseerd is, wordt voorgesteld om een krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen ter vervanging van de tribune van sporthal Opperdam.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie b.

Nieuwe investering 'Openbare toiletten busstation Edam'

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 120.000 beschikbaar te stellen om een toiletvoorzierning te plaatsen bij het busstation Edam. De plaskruis bij busstation Edam wordt dan overbodig en weggehaald.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie b.

Nieuwe investering 'Elektrische schoonmaak kar'

Voor het in eigen beheer schoonmaken van de openbare toiletten in de gemeente Edam-Volendam is een electrisch karretje benodigd. Uw raad wordt verzocht hiervoor een investeringskrediet van  € 35.000 beschikbaar te stellen.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie b.

Nieuwe investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'

Vanuit veiligheidsoogpunt zullen de openbare toiletten in onze gemeenten worden voorzien van een electronisch slot, waarbij ook met pasjes (pin/creditcard) betaald kan worden. Uw raad wordt verzocht een investeringskrediet van € 10.000 hiervoor beschikbaar te stellen.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie b.

Nieuwe investering 'Bouwspeelplaats'

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug