Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiële positie

Opbouw begroting

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Beginstand

153

738

1.478

1.478

Mutaties voor Zomernota

-67

-81

-94

-106

Zomernota

286

38

-20

1.384

Mutaties voor Winternota

93

98

82

81

subtotaal

465

793

1.447

2.837

Bestaand beleid

3.441

4.643

4.920

4.785

Meerjarig Investeringsplan

-3.504

-4.638

-5.572

-5.957

Autonome ontwikkelingen

-410

-786

-1.087

-1.207

Subtotaal

-474

-781

-1.739

-2.379

Nieuw beleid

75

35

298

181

Subtotaal

75

35

298

181

Totaal

66

47

5

639

Financiële Positie

Bij de inleiding op deze begroting heeft u kunnen lezen dat de totstandkoming van deze begroting een bijzonder proces is geweest. Dit proces heeft geleid tot een financieel sluitende begroting voor de komende jaren. De voorstellen die door de raad zijn overgenomen dienen nog wel verder uitgewerkt te worden maar de basis voor een gezonde meerjarige begroting is gelegd. De begroting bestaat niet alleen uit een overzicht van inkomsten en uitgaven maar kent ook een Balans. Het overzicht van bezittingen en schulden op deze Balans geeft eveneens meerjarig een positief beeld.  Herkenbaar aan de cijfers voor b.v. weerstandvermogen. Hiermee kan gesproken worden van een vooralsnog gezonde financiële positie. Vooralsnog omdat de grilligheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld het Rijksbeleid,  voor de gemeente lastig blijft in te schatten maar wel flinke consequenties kan hebben
Net als vorig jaar is de verder gegaan op de ingeslagen weg om de begroting transparant te maken/houden en verbeteringen toe te passen.
In deze begroting 2020 is voor het eerst gewerkt met een MIP. Deze stap past in het verder verbeteren en optimaliseren van financiële processen binnen de gemeente. Afgelopen jaar wederom is veel geïnvesteerd in  het samenbrengen van verschillende vormen van (handmatige) administraties in daartoe geëigende systemen. het verwerken van het MIP in de begroting heeft een aantal consequenties gehad.
Het invoeren van het meerjarig investeringsplan (MIP) in 2019 leidt tot een verlaging van de lasten op bestaand beleid. Daartegenover staat de opvoering van de lasten in het MIP. Daarbij speelt nog dat er in 2019 wijzigingen zijn doorgevoerd in de administratie als gevolg waarvan een eenduidige verklaring van de verschillen per onderdeel niet mogelijk is. Om deze reden worden de verschillen van deze 3 onderdelen hieronder, samengevat, toegelicht

Bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan (MIP)

Bestaand beleid betreft mutaties die naar aard en inhoud betrekking hebben op een bijstelling van het huidig beleid. Autonome ontwikkelingen betreft mutaties die een gevolg zijn van reeds genomen besluiten. Denk hierbij aan rijksontwikkelingen, areaalontwikkelingen, kapitaallasten of indexaties. Uitgangspunt is dat deze budgetten zo reëel mogelijk geraamd worden. Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkeling van de Algemene uitkering en ontwikkelingen in het sociaal domein. Onder het MIP vallen goedkeurde investeringen alsmede vervangingsinvesteringen. De opgenomen bedragen betreffen de kapitaalslasten van deze investeringen.

Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een lager begrotingssaldo van € 470.000 in 2020.

Bijstellingen betreffen o.a.:

 • Hogere opbrengst leges (+ € 206.000)
 • Lagere toerekening kosten aan projecten en grondcomplexen ( - € 160.000)
 • Mutaties rente en kapitaallasten (MIP)  ( + € 196.000)
 • Voorbereidingsbudget Historische Scheepswerf ( - € 50.000)
 • Bijstelling salariskosten begroting 2020-2023 (- € 1.020.000)
 • Compensatie Gemeentefonds CAO 2019 (+ € 340.000)
 • Bijstelling meicirculaire 2019 (+ € 480.000)
 • Bijstelling inkomensvoorzieningen (+ € 490.000)
 • Bijstelling sociaal domein (- € 560.000)
 • Lagere huuropbrengst Stadion (- € 80.000)
 • Bijdrage Stichting Werkplus (- € 70.000)
 • Bijstelling diverse ramingen ( - € 340.000)
 • Lager saldo onvoorzien (+ € 90.000).

Bijstelling raming opbrengst leges
De afgelopen jaren zijn, door het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen en opbreekvergunningen/meldingen, de inkomsten uit leges steeds hoger uitgevallen dan hetgeen begroot. Uit het eerste kwartaal 2019 blijkt dat ook dit jaar weer meer aanvragen binnenkomen dan in dezelfde periode in 2018. Daarnaast is besloten om, conform de uitgangspunten van de begroting 2020, de leges meerjarig te verhogen met 1,5% inflatiestijging.

Lagere toerekening kosten aan projecten en grondcomplexen
Elk jaar worden salaris- plus overheadkosten toegerekend aan diverse projecten, de grondcomplexen en dan met name de Broeckgouw.  Deze kosten kunnen worden geactiveerd en leiden tot een voordeel voor het saldo begroting. Voor de begroting 2020 vallen de toe te rekenen kosten lager uit doordat het complex Broeckgouw in 2021/2022 af loopt. De toerekening van salariskosten wordt in 2022 afgebouwd tot 50% en in 2023 tot 25%. In 2e instantie wordt de toerekening verlaagd doordat de toe te rekenen overheadkosten aan de grondcomplexen zijn verlaagd in overeenstemming met de werkelijk toe te rekenen overhead.

Mutaties rente en kapitaallasten (MIP)
Met ingang van de begroting 2020 is een nieuwe manier van werken met betrekking tot investeringen ingevoerd. Voorheen werden de kapitaallasten extra-comptabel berekend. Er wordt vanaf nu gebruik gemaakt van het MIP (meerjarig investeringsplan) in Lias en een Activamodule in het financiële systeem van de gemeente. De lopende en nieuwe investeringen worden ingevoerd in het MIP. De kapitaallasten van de afgeronde investeringen zijn afkomstig uit de Activamodule. 2020 betreft een overgangsjaar. De oude geplande investeringen worden afgevoerd omdat deze nu zijn opgenomen in het MIP. Ook heeft er een actualisatie gebaseerd op de laatst bekende gegevens (jaarrekening 2018 en verwachting 2019)  plaatsgevonden

Voorbereidingsbudget Historische Scheepswerf
In 2018 is het project Historische Scheepswerf gestart. Voor 2019 was een voorbereidingsbudget beschikbaar van € 100.000. Voor 2020 en verder waren nog geen voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld.
Naast dit exploitatiebudget van € 50.000  wordt onder nieuw beleid/nieuwe investeringen gevraagd een voorbereiding-investeringskrediet Historische Scheepswerf van € 380.000 beschikbaar te stellen.

Bijstelling salariskosten begroting 2020-2023
Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de salariskosten gebaseerd op de actuele staat van personele lasten en de verwachte CAO stijging. Zoals bekend is er onlangs een nieuwe CAO afgesloten voor de gemeenteambtenaren. In de begroting was reeds een stijging voorzien maar de raming voor 2020 valt hoger uit. De verwachting is overigens dat de CAO stijging geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd via de Gemeentefondsuitkering.

Meicirculaire 2019
Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de
grootste inkomstenbron van de gemeenten. Op basis van de meicirculaire 2019 stijgt de uitkering gemeentefonds in 2020 met € 480.000.

Bijstellingen inkomensvoorzieningen
De inkomensvoorzieningen budgetten zijn geactualiseerd. Het uitgangspunt hierbij is dat er realistisch geraamd wordt.

Bijstellingen Sociaal Domein
De ramingen van het sociaal domein (wmo, jeugd en participatie) zijn geactualiseerd. Het uitgangspunt hierbij is realistisch ramen.

Lagere huuropbrengst Stadion
Het stadion is in 2019 opnieuw getaxeerd met als uitkomst een lagere huursom.  

Bijdrage Stichting Werkplus
In de meicirculaire 2019 is de rijksbijdrage 2019 Wsw gewijzigd. De gewijzigde bijdragen 2020 en verder zijn verwerkt in de begroting 2020. Gemeenten maken kosten voor de uitvoering van de Wsw. Ze betalen salarissen voor de sw medewerkers en maken kosten om het uitvoerings- en productieapparaat draaiende te houden. Daartegenover staan opbrengsten uit de productie die met de sw-medewerkers wordt gerealiseerd. De uitgaven Wsw worden (grotendeels) gefinancierd door de rijksbijdrage. Per saldo resulteert de gemeentelijke bijdrage, die moet worden gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke middelen. Door de jaarlijks oplopende korting op de Wsw-Rijkssubsidie, een erfenis van het vorige kabinet, is het verschil tussen loonkosten en subsidies toegenomen.

Bijstelling diverse ramingen
Dit is een verzamelpost van diverse kleine bijstelling van ramingen in 2020 ten opzichte van 2019.

Saldo onvoorzien
Conform de vastgestelde uitgangspunten is bij het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 tot en met 2023 het saldo onvoorzien verlaagd van € 180.000 naar € 90.000.

Nieuw beleid en nieuwe investeringen

Naast de financiële gevolgen van bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en het Meerjarig investeringsplan (MIP) is in deze begroting een aantal aanvullende beleidsintensiveringen verwerkt. Een deel van deze voorstellen voor nieuw beleid zijn al eerder in uw raad aangekondigd.

De diverse voorstellen zijn per programma gepresenteerd en toegelicht. Hieronder is een tabel opgenomen met daarin per programma de diverse voorstellen voor nieuw beleid en nieuwe investeringen. Voor een toelichting op deze onderdelen wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s.

Overzicht nieuw beleid

Bedragen * €1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Programma 1

Dekking krediet voor 2 publieksinformatiepanelen

0

6

6

6

a

Organisatie Vastgoedtaken

100

40

40

40

a

Inkoopadviseurs

-300

-200

-180

-160

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-66

-66

-66

-66

a

Externe inhuur

-100

-100

-100

-100

a

Actief inzetten op een efficiëntere organisatie

130

180

230

280

b

Flexibiliseren avondopstellingen vuil inzameling

22

33

33

33

b

subtotaal

-214

-107

-37

33

Programma 2

Haalbaarheidsonderzoeken

-75

0

0

0

a

Thuisbezorgen reisdocumenten

-7

-5

-5

-4

b

Verlaging budgetten Veiligheid

25

20

20

20

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-19

-19

-19

-19

a

Taakstellende besparing Veiligheidsregio Z/W

0

15

30

50

a

subtotaal

-76

11

26

47

Programma 3

Uitbreiding formatie sectie Bouw- en Milieuzaken

-37

-37

-37

-4

a

Verlaging budget Milieu en Bestemmingsplannen

70

70

70

70

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-42

-42

-42

-42

a

Verlagen kosten voor Welstand

25

25

25

25

a

Leges meer kostendekkend

100

200

300

300

c

subtotaal

116

216

316

349

Programma 4

Beheerplannen havens, bruggen en wegen 2020 en verder (raad 26-2-2019)

-543

-1.814

-1.798

-1.813

a

Verlaging kosten CAI

100

100

100

100

a

Verlaging budget klein onderhoud

50

50

50

50

a

Temporiseren onderhoud beleidsplannen

85

272

270

272

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-235

-235

-235

-235

a

Kostendekkendheid Afvalstoffen

250

500

500

500

b

Aanpassing Parkeerbeleid

100

233

365

365

c

Personele capaciteit verkeer en vervoer i.r.t. uit te voeren werkzaamheden

-78

-78

-78

-78

a

subtotaal

-272

-972

-826

-839

Programma 5

Haalbaarheidsonderzoeken

-50

0

0

0

a

Nieuwe Wet Inburgering met ingang van 1-1-2021

-42

0

0

0

a

Nieuwe Wet verplichte GGZ met ingang van 1-1-2020

-35

-35

-35

-35

a

Verhogen van de Vaccinatiegraad

-15

0

0

0

b

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-126

-126

-126

-126

a

Besparing en verlaging van budgetten binnen Programma 5

250

350

500

500

b

Versnellen bouw nieuwe basisscholen

-80

-80

-80

-80

a

subtotaal

-98

109

259

259

Programma 6

Organisatie Vastgoedtaken

-20

40

40

40

a

Rente toekomstige geldleningen

-200

-200

-218

-147

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-12

-12

-12

-12

a

Vrijval kapitaallasten a.g.v. activabeleid

700

700

400

100

a

Aanpassen Afschrijvingstermijnen

100

100

100

100

b

Verhoging toeristenbelasting

100

200

300

300

b

Uitbreiding formatie/belastingen WOZ

-50

-50

-50

-50

a

subtotaal

618

778

560

331

Totaal

75

35

298

181

Overzicht nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Historische Scheepswerf'

0

0

-11

-11

Nieuwe investering 'Publieksinformatiepanelen'

0

-6

-6

-6

Nieuwe investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs (deel Nieuwbouw Edamse scholen combinatie)'

0

0

0

-195

Nieuwe investering 'Opperdam: Vervangen tribune '

0

-3

-3

-3

Nieuwe investering 'Openbare toiletten busstation Edam'

0

-4

-4

-4

Nieuwe investering 'Elektrische schoonmaak kar'

0

-7

-7

-7

Nieuwe investering 'Betalingssystemen openbare toiletten'

0

-1

-1

-1

Nieuwe investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'

0

-10

-10

-10

Nieuwe investering 'Bouwspeelplaats'

0

-26

-26

-26

Totaal

0

-57

-69

-264

ga terug