Begroting 2020 Edam-Volendam

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze paragraaf bevat een berekening van de ratio weerstandsvermogen en het beleid daar omtrent, gebaseerd op de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement zoals vastgesteld in de raadvergadering van 15 september 2016.

De ratio weerstandsvermogen kan worden omschreven als de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit, zijnde alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De ratio geeft de robuustheid van de begroting aan en is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet.

Daarnaast bevat deze paragraaf een set van zes financiële kengetallen die getoetst worden aan de signaleringswaarden die de provincie hanteert bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.

ga terug