Begroting 2020 Edam-Volendam

Overzicht baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening

Lopende begroting

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.01

Algemeen bestuur

-584

-567

-604

-621

-613

-627

1.02

Dagelijks bestuur

-899

-744

-808

-826

-844

-863

1.03

Regionale samenwerking

-74

-127

-128

-124

-125

-127

1.04

Rekenkamer

0

-36

-37

-38

-38

-39

1.05

Communicatie en voorlichting

-292

-117

-89

-89

-89

-90

1.06

Rekenkamer

-27

-398

-442

-444

-446

-463

1.07

Overhead

-12.354

-12.196

-12.884

-12.481

-12.524

-12.440

Totaal Lasten

-14.230

-14.185

-14.992

-14.623

-14.680

-14.649

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-75

-76

-121

-122

-124

-126

2.02

APV en bijzondere wetten

-223

-257

-289

-299

-306

-311

2.03

Integrale Veiligheid

-858

-1.219

-1.014

-950

-952

-966

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-2.522

-2.702

-2.748

-2.757

-2.746

-2.710

2.05

KCC/Burgerzaken

-1.159

-1.030

-1.163

-1.224

-1.251

-1.276

Totaal Lasten

-4.836

-5.284

-5.335

-5.351

-5.378

-5.390

3.01

Economische zaken en toerisme

-182

-461

-411

-391

-363

-368

3.02

Toerisme

-176

0

0

0

0

0

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-161

-320

-298

-270

-338

-251

3.04

Omgevingsprogramma

-623

-600

-747

-754

-731

-739

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-399

-597

-519

-531

-523

-529

3.06

Wonen

-118

-139

-107

-108

-109

-110

3.07

Stedelijke vernieuwing

-1

-204

-204

-203

-202

-201

3.08

Omgevingsvergunning

-953

-1.171

-1.254

-1.301

-995

-978

3.09

Bouw- en woningtoezicht

-23

-243

-219

-222

-225

-229

3.10

Grondexploitatie

-6.854

-10.472

-4.711

-3.757

-130

-79

3.11

Overige gronden

-672

-316

-320

-329

-540

-577

Totaal Lasten

-10.163

-14.522

-8.790

-7.868

-4.157

-4.062

4.01

Wegen, paden, pleinen

-2.943

-5.436

-5.834

-6.662

-6.969

-5.113

4.02

Openbare verlichting

-394

-497

-685

-772

-843

-837

4.03

Straatreiniging

-478

-668

-710

-718

-721

-731

4.04

Gladheidsbestrijding

-51

-84

-81

-81

-111

-82

4.05

Bruggen

-309

-658

-938

-1.054

-1.050

-969

4.06

Verkeer

-404

-508

-572

-562

-568

-574

4.07

Havens

-290

-310

-341

-367

-367

-348

4.08

Waterhuishouding

-297

-1.073

-846

-787

-692

-781

4.09

Markten en standplaatsen

-57

-70

-53

-54

-55

-50

4.10

Centrale Antenne Installatie

-695

-865

-788

-815

-870

-879

4.11

Groenvoorzieningen

-2.612

-2.912

-3.149

-3.096

-3.194

-3.209

4.12

Kermissen en volksfeesten

-162

-172

-206

-210

-213

-216

4.13

Afvalstoffen

-3.841

-3.958

-4.123

-4.175

-4.200

-4.232

4.14

Riolering

-2.022

-5.524

-2.467

-2.558

-2.691

-2.872

4.15

Parkeren

0

-332

-465

-453

-455

-460

Totaal Lasten

-14.555

-23.069

-21.258

-22.364

-23.000

-21.352

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

-4.012

-983

-1.022

-1.027

-1.023

-1.019

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.217

-3.186

-3.432

-3.549

-3.577

-3.575

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.607

-4.917

-4.887

-4.898

-4.908

-4.917

5.04

Geëscaleerde zorg

-2.329

-538

-550

-550

-550

-550

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

-312

-3.048

-3.359

-3.341

-3.284

-3.249

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

-1.484

-548

-534

-532

-531

-530

5.07

Inkomensvoorziening

-410

-4.600

-4.212

-4.388

-4.462

-4.481

5.08

Bijzondere Bijstand

-167

-564

-533

-505

-508

-510

5.09

Minimabeleid

-560

-223

-244

-228

-231

-233

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

-141

-303

-217

-216

-216

-216

5.11

Toegang

-363

-2.693

-2.655

-2.598

-2.603

-2.608

5.12

Jeugd Kansrijk

-399

-1.199

-1.239

-1.237

-1.285

-1.295

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

-1.236

-3.107

-2.550

-2.433

-2.259

-2.213

5.14

Gezondheidszorg

-701

-455

-352

-367

-382

-407

5.15

Verslavingsbeleid

-802

-119

-145

-146

-147

-147

5.16

Onderwijshuisvesting

-155

-926

-992

-990

-1.138

-1.323

5.17

Bewegingsonderwijs

-630

-250

-279

-281

-281

-284

5.18

Subsidies sportactiviteiten

-643

-219

-226

-235

-206

-206

5.19

Sportstimulering

-110

-617

-673

-680

-819

-828

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

0

-1.253

-1.527

-1.517

-1.709

-1.546

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

-4.591

-827

-1.013

-1.056

-1.041

-1.113

5.22

Zwembaden

-469

-757

-906

-870

-871

-932

5.23

Stadion FC Volendam

-200

-473

-373

-339

-383

-344

5.24

Kunst en Cultuur

-123

-548

-520

-463

-465

-476

5.25

Openbare Bibliotheken

-263

-656

-653

-662

-672

-682

5.26

Media

-867

-57

-53

-53

-53

-54

5.27

Recreatie

-177

-330

-320

-377

-383

-385

5.28

Ongediertebestrijding

-78

-2

-2

-2

-2

-3

5.29

Begraafplaatsen

0

-237

-213

-212

-216

-211

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

-31.046

-33.637

-33.682

-33.753

-34.204

-34.338

6.01

Beleggingen en treasury

-269

26

-139

-20

160

261

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-175

-240

-421

-391

-396

-401

6.03

Overige belastingen

-192

-226

-176

-179

-181

-185

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-689

-172

-316

-349

-355

-351

6.06

Controle gemeentefinanciën

-114

-125

-126

-128

-130

-132

6.07

Overige baten en lasten

0

170

591

844

530

229

Totaal Lasten

-1.438

-566

-587

-223

-373

-581

Totaal Lasten

-76.268

-91.263

-84.643

-84.182

-81.793

-80.371

Baten

1.02

Dagelijks bestuur

53

32

33

33

34

34

1.03

Regionale samenwerking

0

0

0

0

0

0

1.07

Overhead

289

93

0

0

0

0

Totaal Baten

343

126

33

33

34

34

2.02

APV en bijzondere wetten

16

18

18

19

19

19

2.03

Integrale Veiligheid

1

134

0

0

0

0

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

2.05

KCC/Burgerzaken

676

429

323

316

321

326

Totaal Baten

694

581

341

335

340

345

3.02

Toerisme

2

0

0

0

0

0

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

2

9

4

4

4

4

3.04

Omgevingsprogramma

23

0

0

0

0

0

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

1

0

0

0

0

0

3.06

Wonen

2

2

2

2

2

2

3.08

Omgevingsvergunning

941

734

845

956

1.068

1.079

3.10

Grondexploitatie

8.213

11.714

5.957

4.811

844

125

3.11

Overige gronden

859

463

384

385

375

375

Totaal Baten

10.042

12.921

7.192

6.158

2.293

1.585

4.01

Wegen, paden, pleinen

282

43

113

115

116

117

4.02

Openbare verlichting

11

25

25

25

25

25

4.03

Straatreiniging

42

65

65

65

65

65

4.04

Gladheidsbestrijding

0

6

6

6

6

6

4.05

Bruggen

16

15

15

15

15

15

4.06

Verkeer

3

16

16

16

16

16

4.07

Havens

172

152

175

178

181

183

4.08

Waterhuishouding

0

150

14

101

81

95

4.09

Markten en standplaatsen

116

118

127

129

131

133

4.10

Centrale Antenne Installatie

1.671

1.674

1.669

1.693

1.708

1.722

4.11

Groenvoorzieningen

115

273

330

317

317

317

4.12

Kermissen en volksfeesten

214

220

221

221

221

221

4.13

Afvalstoffen

4.047

4.403

4.751

5.120

5.236

5.342

4.14

Riolering

3.139

7.219

4.220

4.199

4.318

4.492

4.15

Parkeren

0

46

162

295

428

428

Totaal Baten

9.828

14.425

11.908

12.495

12.863

13.177

5.01

Maatwerkvoorziening (WMO)

340

13

9

9

9

9

5.02

Maatwerkdienstverlening 18+

0

340

160

180

180

180

5.03

Maatwerkdienstverlening 18-

585

0

0

0

0

0

5.04

Geëscaleerde zorg

225

0

0

0

0

0

5.05

Arbeidsmarktinstrumenten

191

235

221

174

175

175

5.06

Fraudebestrijding/-preventie

56

53

52

51

51

51

5.07

Inkomensvoorziening

166

4.469

4.209

3.980

4.046

4.058

5.08

Bijzondere Bijstand

35

50

40

40

40

40

5.10

Nazorg Nieuwjaarsbrand

0

135

130

130

130

130

5.11

Toegang

10

15

15

15

15

15

5.12

Jeugd Kansrijk

607

308

333

335

337

337

5.13

Jeugd en WMO Algemeen

450

580

594

598

601

604

5.14

Gezondheidszorg

208

0

0

0

0

0

5.15

Verslavingsbeleid

141

0

0

0

0

0

5.16

Onderwijshuisvesting

24

2

2

2

2

2

5.17

Bewegingsonderwijs

18

25

25

25

25

25

5.18

Subsidies sportactiviteiten

15

0

20

20

20

20

5.20

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

0

786

827

836

828

825

5.21

Gemeentelijke buitensportaccommodaties

4.657

211

215

213

213

213

5.22

Zwembaden

51

151

141

143

145

147

5.23

Stadion FC Volendam

0

616

465

472

479

486

5.24

Kunst en Cultuur

0

15

29

15

15

16

5.27

Recreatie

206

24

24

24

24

24

5.29

Begraafplaatsen

0

209

207

207

209

209

5.30

Burgerparticipatie (tijdelijk)

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

7.985

8.237

7.718

7.470

7.543

7.565

6.01

Beleggingen en treasury

309

475

475

440

440

440

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

5.816

5.917

6.049

6.245

6.399

6.544

6.03

Overige belastingen

823

845

1.053

1.195

1.338

1.356

6.04

Algemene uitkering

41.425

43.304

44.800

45.601

46.495

47.880

6.05

Beheer Overige Gebouwen

556

102

99

100

101

102

6.07

Overige baten en lasten

0

12

12

0

0

0

Totaal Baten

48.928

50.655

52.488

53.581

54.774

56.322

Totaal Baten

77.820

86.945

79.680

80.071

77.846

79.027

Totaal programma's vóór mutaties reserves

1.552

-4.319

-4.963

-4.111

-3.947

-1.344

Toevoeging reserves

-14.802

-12.847

-4.253

-4.593

-4.398

-3.824

Onttrekking reserves

13.250

17.763

9.282

8.750

8.351

5.806

Totaal na mutaties reserves

0

597

66

47

5

639

ga terug