Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

Duo/Ingrado

1,02

Nederland

1,82

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

DUO/Ingrado

16,22

Nederland

26,58

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

%

2017

DUO/Ingrado

1,6

Nederland

1,9

Niet-sporters

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

44,9

Nederland

48,7

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,85

Nederland

1,45

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2018

CBS - Arbeidsdeelname

69,7

Nederland

67,8

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,32

Nederland

1,52

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Participatie Wet

13,7

Nederland

39

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2018

CBS - Participatie Wet

13,6

Nederland

30,5

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

5,2

Nederland

10,4

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,5

Nederland

1,1

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2018

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,2

Nederland

0,3

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

?

Nederland

60

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug