Begroting 2020 Edam-Volendam

Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht belastingmaatregelen 2020

Voor de belastingen en rechten wordt voor 2020 over het algemeen een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Voor het verkrijgen van extra inkomsten wordt voor de toeristenbelasting een extra opslag toegepast van € 100.000. Voor de afvalstoffenheffing wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,5% met een opslag van 6,6% voor een gefaseerde  toegroei naar een volledige kostendekking. Ook voor de leges omgevingsvergunning wordt een inflatiecorrectie toegepast van 1,5% met een opslag van € 100.000  voor een verbetering van de kostendekking op dit product. Voor de rioolheffingen wordt conform het door de gemeenteraad in februari 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een stijging van 2,5% exclusief inflatie toegepast. Inclusief inflatie stijgen de rioolheffingen met 4%. Gestreefd wordt naar een kostendekking van 100%. Voor parkeerbelastingen wordt een opbrengst geraamd van € 100.000.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn geraamd als dekkings-
middelen in de begroting. Het totaal van de inkomsten neemt in 2020 ten opzichte van 2019 toe met
€ 968.000 (6,2%).

Bedragen * € 1.000

Belastingsoort

Rekening
2018

Begroting 2019
dynamisch

Begroting
2020

Leges andere vergunningen

16

18

18

Leges naturalisatie

12

17

17

Leges burgerlijke stand

57

50

51

Leges baliewerkzaamheden/BRP

7

6

6

Leges reisdocumenten

395

155

66

Leges rijbewijzen

187

179

160

leges verklaringen goed gedrag

17

21

21

Leges omgevingsvergunningen

941

734

845

Leges parkeervergunningen

50

46

47

Leges opbreekvergunningen

87

85

85

Bruggeld

0

0

0

Havengeld

114

95

116

Marktgeld

39

36

42

Afvalstoffenheffing

3.580

3.774

4.106

Reinigingsrechten

150

147

152

Rioolheffing eigenaren niet-woningen

312

321

336

Rioolheffing eigenaren woningen

2.747

2.900

3.032

Rioolheffing gebruikers

73

71

83

Parkeerbelasting

51

0

100

Leges invalidenparkeerkaarten

7

11

9

Grafrechten incl. algemeen onderhoud

95

97

97

Grafrechten afkoop algemeen onderhoud

34

40

40

OZB eigenaren woningen

3.862

3.964

4.060

OZB eigenaren niet-woningen

1.954

1.123

1.144

OZB gebruikers niet-woningen

0

831

845

Hondenbelasting

127

126

129

Precariobelasting

32

35

33

Toeristenbelasting

631

574

781

Watertoeristenbelasting

0

80

80

Totaal

15.576

15.534

16.502

 
Het merendeel van de lokale inkomsten in 2020 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (37%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (26%) en rioolheffing eigenaren (20%).

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding € 85.000.

ga terug