Begroting 2020 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Algemeen

Medio 2019 zijn de twee afdelingen die zich bezig houden met aspecten van de bedrijfsvoering samengevoegd tot de afdeling Bedrijfsvoering. De nieuw gevormde afdeling betreft nu de werkterreinen Financiën, Informatievoorziening (Incl. ICT) en Facilitaire Zaken.
Een belangrijk ontwikkelpunt van de afdeling is het ‘naar buiten treden' en nog meer ondersteunend zijn aan de interne organisatie. De adviseurs zijn actieve accounthouders en adviseurs van de afdelingen en zorgen ervoor dat de afdelingen adequaat worden ondersteund bij het behalen van hun resultaten.
Ten behoeve van deze afdeling is ook extra capaciteit vrij gemaakt voor het uitvoeren van control taken, zoals de verbijzonderde interne controle. Een en ander moet er toe leiden dat het college over de jaarrekening 2021 een eigenstandige 'rechtmatigheidsverklaring' kan afgeven.

In 2020 krijgen een aantal onderwerpen extra aandacht:

  • Het verder verbeteren van de rechtmatigheid bij Inkoop, het verder professionaliseren van inkoopfunctie binnen de gemeente;
  • Meer zicht en grip op inhuur en terugdringen van inhuur waar dat mogelijk is (specifiek geldt dit voor langdurige inhuur bij functies die niet schaars zijn);
  • De administratieve taken van P&O verder automatiseren en uitbesteden en de nieuwe administratiesystemen koppelen aan de financiële administratie van Bedrijfsvoering;
  • Het systeem om jaargesprekken te voeren is in 2019 sterk vereenvoudigd, in 2020 ligt het accent op het tijdige en correcte gebruik hiervan;
  • Het verbeteren van het functioneel beheer op de gemeentelijke ICT-systemen die van o.a. belang zijn voor de primaire processen van de organisatie;
  • Blijven rapporteren aan college en raad over Samenleving, personele aspecten en projecten. In de financiële jaarstukken nadrukkelijk aandacht voor inkoop.
ga terug