Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Jeugd

Jeugd

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting

Speelruimte
In de gemeente liggen momenteel 120 formele speelplekken die in het beheer van de gemeente zijn. Dit is een van de meest zichtbare beleidsterreinen en inmiddels is het tijd, mede vanwege de fusie met voormalig gemeente Zeevang, om de beleidsambities met betrekking tot het spelen in de gemeente te actualiseren.
Het voorstel met de nieuwe kaders is op 12 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. De Raad heeft ingestemd met scenario 3, ten behoeve van de nog te realiseren nota Speelruimte. Hiermee is akkoord gegeven voor een verdere uitwerking. De nota Speelruimte zal eind 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken?

Speelruimte
Een veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend speelareaal wat moet bijdragen aan meer buitenspel door kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, een laagdrempelige sportdeelname, is een gezond alternatief voor televisie/gamen en stimuleert ontmoeting.

Bouwspeelplaats
De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar, onder toezicht, maar zo vrij mogelijk hutten kan bouwen, spelen, klimmen en op een vuurtje lekkers kan maken. Daarbij kan de verbinding worden gelegd met het programma Kansrijk; (na)schoolse activiteiten Talentontwikkeling Jeugd. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. Daarnaast kan de bouwspeelplaats voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen zoals het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speelruimte
Op basis van de nota Speelruimte wordt er een goed uitvoeringsplan gemaakt,  voorzien van een  geprioriteerde uitvoeringskaart .

Bouwspeelplaats
Er is inmiddels een locatie in de Broeckgouw aangewezen. Het realiseren van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 is de Raad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen die professioneel toezicht kan houden op de jeugd en verbinding legt met programma Kansrijk Jeugd; (na)schoolse activiteiten talentontwikkeling Jeugd. Middels een openbare aanbesteding wordt deze partij gezocht en gecontracteerd. Dit proces loopt. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld.
In de planning is opgenomen dat de bouwspeelplaats in 2020 wordt geopend.

Wat mag het kosten?

Speelruimte
Bij de vaststelling van de begroting 2019 is onder voorstellen Nieuw Beleid Programma 5 Samenleving/Sociaal Domein een extra structureel bedrag van 50.000 euro opgenomen in de begroting vooruitlopend op de financiële consequenties van de (toekomstige) investeringen in speelplekken op basis van de nieuwe kaders en ambities (als c-post). Hierdoor komt het jaarlijks in de begroting beschikbare bedrag (voor de toevoeging aan de algemene reserve Speelwerktuigen) op 106.000 euro.

Uitwerking scenario 3
Voorwaarde bij de verdere uitwerking van scenario 3 is dat de huidige en toekomstige exploitatie- en kapitaallasten binnen de beschikbare middelen in de begroting voor speelplekken (regulier en c-post) blijven.
De uitwerking van scenario 3, inclusief financiële consequenties, wordt samen met de nota Speelruimte eind 2019 aan de Raad aangeboden.

Bouwspeelplaats
De maximale kosten voor de exploitatie zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting.Het definitief ontwerp en kostenraming worden middels een verzoek om investeringskrediet in november 2019 aan de Raad voorgelegd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug