Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Portefeuillehouder Zorg en Welzijn: Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Volkshuisvesting: Albert Koning

Coalitieakkoord

Zorg
Wij willen zorgen voor een betere verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij beter en meer gebruik kan worden gemaakt van voorliggende voorzieningen. De transformatie zal vooral vorm krijgen in de verbinding tussen de verschillende beleidsvelden waarbij we ons niet beperken tot jeugd, WMO en participatie. Bijvoorbeeld ook cultuur en sport spelen een belangrijke rol, maar ook veiligheid, omgevingsvisie en dergelijke kunnen een rol spelen.

Wij bieden een helder en goede toegang voor onze kwetsbare burgers. Het project Toegang zorgt ervoor dat ongeacht waar de burger binnenkomt (BSL, CJG, WSP) de cliënt op dezelfde integrale wijze geholpen wordt. Schotten tussen WMO, jeugd en participatie verdwijnen.

Wij streven ernaar de positie van de kwetsbare burger te versterken door (extra) inzet van informele zorg (o.a. mantelzorg). Het streven is hierbij waar mogelijk het accent van curatief naar preventief te verleggen. Wij streven naar het leveren van ondersteuning op maat, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij o.a. om:

 • het versterken van het sociale netwerk
 • gezond en veilig opgroeien
 • werken naar vermogen
 • goede toegang tot voorzieningen
 • zorg op maat
 • toeleiding naar zorg
 • versterking eigen kracht

Statushouders

 • Wij willen zorg kunnen dragen voor een goede huisvesting van statushouders. Daarbij is het streven gericht op het kunnen voldoen aan de taakstelling vanuit het rijk.
 • Als gevolg van het groter aantal statushouders in onze gemeente wordt breed ingezet op scholing, participatie, gezondheidszorg en sociaal cultureel werk en vluchtelingenwerk

Wonen en zorg
Wij streven naar de realisatie van voldoende wooneenheden waar goed in de zorgbehoefte kan worden voorzien.

Leefstijl
Gestreefd wordt naar positieve gezondheid. De mens staat hierin centraal, en niet de ziekte of beperkingen. Er zijn naast een ziekte of bepaalde beperkingen een heleboel vlakken waarop een mens wel gezond is. Het versterken van deze vlakken zorgt ervoor dat de persoon mee kan doen in de samenleving.
Preventie krijgt hierin een prominente plek, waarin integraliteit met andere domeinen centraal staat.

Ook alcohol ontmoediging en drugsbestrijding maken een belangrijk onderdeel uit van het leefstijlbeleid, met name voor de doelgroep jeugd, in de vorm van het programma LEF.  Zie programma 2 voor een korte beschrijving van het programma LEF.

Nadere toelichting

Wonen en Zorg
De WoonZorgvisie is eind 2018 vastgesteld. Het doel is om mensen op een goede manier zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dit betekent dat we voldoende laagdrempelige voorzieningen faciliteren, aandacht hebben voor eenzaamheid en dementie en de samenwerking opzoeken met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties om deze doelstelling samen waar te maken.  

Nieuwe Wet inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt en de doorgaande lijn tussen de asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt onvoldoende soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel ze biedt. Hervorming is dus nodig.

De nieuwe Wet Inburgering is van kracht per 1 januari 2021. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Wet Inburgering
Voor de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gekregen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Realisatie woon-zorgcomplex De Broeckgouw
 • Implementatie Project Toegang
 • Versterken voorliggend veld
 • Integraal preventie- en handhavingsplan
 • Plan van aanpak gezondheid en sport

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting.

Wet Inburgering
Voor verhoging van het taalniveau van deze groep is tevens een extra bedrag ter beschikking gesteld van 20 mln. per jaar in 2019 en 2020. Voor E/V is dat voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van € 41.852.
Met deze middelen kunnen we extra inzetten op het verhogen van het taalniveau, bijvoorbeeld in samenwerking met de bibliotheek en vrijwilligers. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Met deze middelen kunnen we extra inzetten op het verhogen van de taal, bijvoorbeeld in samenwerking met de bibliotheek en vrijwilligers. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Voor E/V is dat voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van € 41.852. Voorgesteld wordt dit bedrag voor 2020 beschikbaar te stellen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug