Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Overig Sociaal Maatschappelijk

Overig Sociaal Maatschappelijk

Portefeuillehouder Samenleving: Vincent Tuijp
Portefeuillehouder Participatie: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Participatie &dorpsraden
Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden.
Doelen:

 • Een goede samenwerking waarin gemeente en burger(initiatieven) elkaar weten te vinden en versterken
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen
 • Podium voor voorlichting

Nadere toelichting

Participatie speelt een steeds belangrijkere rol in beleidsontwikkeling en uitvoering. Vanuit het gebied gebonden actieprogramma Veiligheid 2018-2021 worden verkenners betrokken bij de optimaliseren van veerkracht en vertrouwen in de wijken. Daarbij is uitgegaan van een positieve insteek:  dat geen ‘wat goed gaat’. De toekomstbeelden van onze inwoners over hun wijken, buurten en dorpen vormden daarbij een stevig fundament om gezamenlijk te werken aan het creëren en borgen van veerkracht en vertrouwen in de samenleving.

De omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Bij onderhoud van wegen worden omwonenden betrokken en ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.

Participatie speelt breed binnen de gemeente, wordt zoveel mogelijk multidisciplinair benaderd en is tegelijkertijd maatwerk. Per onderwerp moet worden bekeken welke vorm het beste past. De op te stellen nota participatie wordt nauw gelinkt aan de communicatievisie.

Participatie is van oorsprong vooral overheidsparticipatie. De inspraak in het Sociale Domein is inmiddels  gedeeltelijk geformaliseerd:

 • in 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld,
 • in 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze Koepel geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over gemeentelijke activiteiten in de samenleving,
 • voor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties organiseert de gemeente netwerkbijeenkomsten,
 • de voorzitters of bestuursleden van de belangenverenigingen hebben elk kwartaal de gelegenheid om met de gemeente in gesprek te gaan (ter versterking van de  vitaliteit van de dorpskernen),
 • initiatiefnemers kunnen zich tot de gemeente wenden om hierover met de gemeente in gespreke te gaan.

De burgerparticipatie zal in de komende periode verder geformaliseerd worden.

Wat willen we bereiken?

Wij gaan inwoners en hun vertegenwoordigers, bedrijven,(wettelijke)adviesraden en organisaties betrekken bij de totstandkoming van beleid en plannen van de gemeente en ruimte bieden om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Daarbij maken wij optimaal gebruik van hun eigen  kracht en sluiten aan op overleg structuren die in het verleden al hun succes hebben bewezen zoals het periodieke overleg met de Participatieraad dat is gebouwd op:

 • Vroegtijdige uitwisseling van informatie,
 • Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling,
 • Heldere en duidelijke communicatie en afspraken over de werkwijze,
 • Gelijkwaardigheid van partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij leggen de volgende opdracht neer in een nota Burgerparticipatie:
 • Wij stimuleren burgerinitiatieven
 • Wij versterken de burgerparticipatie vanuit de directe leefomgeving,
 • Burgerparticipatie wordt gestimuleerd door projectmatige aanpak,
 • Wij formaliseren de burgerparticipatie.

Wat mag het kosten?

Budgetten dorps- en wijkraden staan opgenomen in programma 1.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug