Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.
Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- cq. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In het merendeel van deze plannen is het gewenste kwaliteitsniveau niet aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- cq. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De totale kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard mits binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

In 2019 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop de lasten uit de verschillende gemeentelijke onderhoudsplannen worden gedekt. In de oude situatie werden alle kapitaal- en overige exploitatielasten gedekt uit diverse bestemde reserves. Deze reserves werden jaarlijks gevoed met een vaste toevoeging (per reserve berekend op basis van de kapitaallasten uit het verleden en de totale lasten in de toekomst).
In 2019 is door de raad gekozen voor een andere, meer algemeen gehanteerde, wijze van dekking.
In algemene zin zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen en onderhoudslasten voortaan niet meer worden gedekt uit de bestemde reserve, maar als last op de exploitatie drukken. De jaarlijkse vaste toevoeging aan de bestemde reserves komt hierdoor te vervallen en wordt dus eigenlijk ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten.
De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden zullen nog wel worden gedekt uit een nieuw aan te leggen kapitaallastenreserve, zodat deze niet meer op de exploitatie drukken.
Deze kapitaallastenreserve heeft bij aanvang dus een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput. Om het saldo van de reserve gelijk te maken met de boekwaarden van de oude investeringen is waar nodig een eenmalige dotatie ten laste van de Algemene reserve aan de kapitaallastenreserve toegevoegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de beleidsplannen voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en havens is onderscheid gemaakt in HIOR gebieden (de oude kernen van Edam en Volendam) en de overige gebieden binnen de gemeente.

Groep

Plan

Besluit

Actualisatie in

Onderhoudsniveau

Water

Baggeren

21-5-2015

2020

Niet vastgesteld

Bruggen 2019-2023  

11-04-2019

2023

B/3

Havens 2019-2023

11-04-2019

2023

B/3

Schoeiingen en kademuren 2020-2025

16-05-2019

2025

A

Groen

Groenvoorzieningen

2020

Niet vastgesteld

Speelwerktuigen

2020

Niet vastgesteld

Accommodaties

Gemeentelijke gebouwen en overige eigendommen

Niet vastgesteld

Sport indoor

Niet vastgesteld

Sport inrichting

29-9-2011

2020

Niet vastgesteld

Sport outdoor

24-1-2013

2020

Niet vastgesteld

C.A.I. 2017-2021

16-3-2017

2021

Niet vastgesteld

Wegen

Beleidsplan 2019-2023

11-04-2019

2023

 A/2 voor HIOR gebieden, B/3 voor overige wegen

Verlichtingsplan 2015-2020

24-11-2016

2020

Niet vastgesteld

Riolering

Rioleringsplan 2018-2023

15-2-2018

2023

Op basis van schadebeelden

ga terug