Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Zorg en Veiligheid

Zorg en Veiligheid

Portefeuillehouder Veiligheid: Lieke Sievers
Portefeuillehouder Zorg: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is
van ernstige overlast is vrijwel altijd ook sprake van een zorgcomponent en is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. Komende tijd zal vooral ingezet worden op doorontwikkeling van onze lokale netwerken. Kleine dingen klein houden is het devies. Het slimmer inzetten van de schaarse middelen of het realiseren van een beter resultaat met dezelfde financiële middelen is leidend. Verbindingen zowel in- als  extern moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Nadere toelichting

Analyse van het huidige stelsel heeft duidelijk gemaakt dat de keten zorg en veilig niet als een samenhangend en goed op elkaar afgestemd netwerk samenwerkt. Dit dient nader tot elkaar gebracht te worden om de burger, het gezin de hulp te bieden die het nodig heeft vanuit het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur.
Wat hier geschetst wordt is tevens een regionaal vraagstuk. Daarom is regionaal het project Allen voor Eén gestart, met onze burgemeester en wethouder als aanjagers. Tussen Regionaal en Lokaal zal er een intensieve uitwisseling van kennis en werkwijzen gaan plaatsvinden, met als doel het systeem rondom Zorg en Veilig duurzaam te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Wij streven ernaar de burger zo snel als mogelijk in de passende zorg te krijgen, te houden en door te geleiden naar het lokale veld wanneer de hulp afdoende is geweest. Door met elkaar (gemeenten en zorginstanties) de doorlopende zorglijn te creëren dragen we eraan bij dat de burger van lokale hulp tot de meest intensieve hulp de ondersteuning krijgt die nodig is. We dragen er zorg voor dat er samenwerking is tussen de verschillende domeinen zorg en veiligheid, in een netwerkverband waar we vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap de casus oppakken en voorzien van de hulp/zorg die nodig is. De burger/het gezin staat centraal en we organiseren de hulp rondom de burger/het gezin en samen met elkaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Invoeren Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020
Vertalen van de regionale startfoto in een lokaal actieprogramma

Wat mag het kosten?

Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. De gemeente Edam - Volendam ontvangt € 35.000 structureel met ingang van 2020.

Voor te ontwikkeling en uitvoering van het lokaal actieprogramma Zorg en Veilig heeft de afdeling Samenleving binnen de bestaande capaciteit ruimte gemaakt. .

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug