Begroting 2020 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Werkgeverservicepunt
Wij streven naar behoud van het Werkgeversservicepunt (WSP) als netwerkorganisatie. In het WSP werken consulenten van de regiogemeenten, het UWV en BaanStede samen op het terrein van:

  • Acquisitie: de consulenten stemmen met elkaar af welke bedrijven worden bezocht en delen de vacatures;
  • Matching: de gevonden vacatures worden samengevoegd met de kandidaten van de verschillende organisaties om de ‘beste’ match te bewerkstelligen;
  • Inzet instrumenten: de deelnemende organisaties en gemeenten stemmen de verschillende mogelijkheden op elkaar af waar het gaat om inzet van bijvoorbeeld subsidies en coaching, om regionale concurrentie te voorkomen. Dit overleg vindt wekelijks plaats.

Stichting Werkplus

De inzet is het behoud van het "goede" van BaanStede: een zo goed mogelijke werkplek bieden aan WSW-ers. Bij het uiteenvallen van de gemeenschappelijke regeling BaanStede blijven we samenwerken in de regio om mensen een zo goede mogelijke plek te bieden.

Nadere toelichting

De gemeente Edam-Volendam heeft de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet met elkaar verbonden door te werken vanuit één 'team werk' - bestaande uit consulenten Werk en Jobcoaches - dat de ondersteuning, toeleiding, matching, bemiddeling, plaatsing, jobcoaching en het accounthouderschap verzorgt van de Wsw-ers en de doelgroepen van de Participatiewet. Door het team te positioneren binnen de sectie Breed Sociaal Loket wordt de uitvoering de doorlopende ontwikkellijn dagbesteding -beschut werk- garantiebanen vormgegeven.

De verbinder/accountmanager van de stichting WerkPlus heeft nauw overleg met de beleidsadviseur van de Participatiewet en de sectie Breed Sociaal Loket over het beleid, de uitvoering en de overlap/afstemming tussen de Wsw en Participatiewet. Ook ten aanzien van het Werkgeversservicepunt in de regio over de werkgeversbenadering en de regionale acties op het gebied van de arbeidsmarkt wordt samen opgetrokken en afgestemd.

Wat willen we bereiken?

De uitvoering van het speerpunt zoals beschreven in de begroting 2019 (waaronder parttime ondernemen, behoud werkgeversservicepunt) is opgenomen onder de reguliere taken binnen het programma. De huidige activiteiten Werk en Inkomen hebben te maken met anticiperen op nieuwe wetgeving rond de Wet Inburgering, de Participatiewet en aanverwante wetgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

De positionering en gecombineerde aanpak van de Participatiewet en de Wsw is een proces in ontwikkeling en zeker nog niet afgerond. Belangrijk is daarom de extra financiering vanuit de Raad voort te zetten, zowel in het belang van de uitvoering van Wsw door de stichting WerkPlus als in het belang van de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeente.

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteit zijn verwerkt in deze begroting. Uitgangspunt is dat de stichting alle kosten en baten zelfstandig draagt en de gemeente het tekort in de stichting aanvult via een bijdrage.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -33.910.203

38,1 %

Baten

€ 9.360.658

10,5 %

ga terug