Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Algemeen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2015 is de coalitie, bestaande uit Lijst KRAS, VVD, CDA en Zeevangs Belang aan de slag gegaan met het realiseren van het programmaplan 2016-2022. In 2018 is het programmaplan geactualiseerd.
Edam-Volendam wil een transparante en democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de dorps- en wijkraden hun rol. De rekenkamer kijkt kritisch mee naar het beleid en de uitvoering daarvan door de ambtelijke organisatie.

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Edam-Volendam zorgt voor een Gewoon Goede dienstverlening. We streven ernaar de dienstverlening efficiënt en effectief te laten zijn, benaderbaar, tijdig en helder. Binnen het programma valt ook participatie en dorps- en wijkraden, de informatiebeveiliging en privacy, gemeentelijke huisvesting en intergemeentelijke samenwerking.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug