Begroting 2020 Edam-Volendam

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen * € 1.000

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-1.703

33

-1.670

0.10

Overhead

-121

0

-121

0.11

Mutaties reserves

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-1.102

323

-780

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-758

624

-134

0.4

Overhead

-13.615

561

-13.054

0.5

Treasury

-139

475

336

0.61

OZB Woningen

-374

4.060

3.686

0.62

OZB niet-Woningen

-31

1.989

1.958

0.63

Parkeerbelasting

-15

162

147

0.64

Belastingen overig

-176

192

16

0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

0

44.800

44.800

0.8

Overige baten en lasten

629

344

973

0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-160

0

-160

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.748

39

-2.708

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.295

18

-1.277

2.1

Verkeer en vervoer

-11.116

5.122

-5.994

2.2

Parkeren

-449

27

-422

2.3

Recreatieve havens

-455

351

-104

2.4

Economische haven en waterwegen

-1.042

666

-376

3.1

Economische ontwikkeling

-150

0

-150

3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

-53

133

80

3.4

Economische promotie

-261

862

602

4.1

Openbaar basisonderwijs

-279

25

-254

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.522

43

-1.479

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.122

333

-789

5.1

Sportbeleid en activering

-846

0

-846

5.2

Sportaccommodaties

-4.120

2.322

-1.798

5.3

Cultuur

-370

14

-356

5.4

Musea

-249

88

-161

5.5

Cultureel erfgoed

-252

78

-174

5.6

Media

-706

4

-702

5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.698

928

-2.770

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.170

1.254

-1.916

6.2

Wijkteams

-1.365

40

-1.325

6.3

Inkomensregelingen

-4.994

4.249

-746

6.4

Begeleide participatie

-2.623

438

-2.185

6.5

Arbeidsparticipatie

-599

0

-599

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.022

9

-1.013

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.432

160

-3.272

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.887

0

-4.887

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-200

0

-200

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-350

0

-350

7.1

Volksgezondheid

-1.510

0

-1.510

7.2

Riolering

-2.467

4.220

1.753

7.3

Afval

-4.123

4.821

698

7.4

Mileubeheer

-749

5

-744

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-221

215

-6

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.307

1.779

472

8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-5.718

5.957

240

8.3

Wonen en bouwen

-1.861

1.197

-664

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves

-88.896

88.962

66

ga terug