Begroting 2020 Edam-Volendam

Overzicht en verloop reserves en voorzieningen

In deze bijlage treft u een vijftal overzichten aan, te weten:

  • overzicht reserves begrotingsjaar
  • overzicht reserves meerjarig
  • overzicht voorzieningen begrotingsjaar
  • overzicht voorzieningen meerjarig
  • totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Overzicht reserves begrotingsjaar

Bedragen * € 1.000

Nummer

Naam

2020

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

095.000

Algemene reserve

18.055

850

1.095

18.300

095.010

Grondexploitatie

1.071

30

0

1.040

095.030

Onderhoud bruggen

1.139

864

506

781

095.040

Automatisering

1.006

196

0

809

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

111

28

0

83

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

5.775

0

0

5.775

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.740

280

34

2.495

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

65

5

0

60

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.586

568

196

1.214

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

405

155

31

281

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

471

44

35

463

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

549

10

0

538

095.200

Individueel loopbaanbudget

206

0

0

206

095.230

Centrale Antenne Installatie

407

74

0

332

095.240

Onderwijshuisvesting

33

-56

0

89

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

7

0

0

7

095.260

Aanloopkosten brandweerposten

109

0

0

109

095.270

Tractie

2.339

444

0

1.895

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.478

30

289

2.737

095.300

Vaststellingsovereenkomst

744

68

17

693

095.310

Wegenbeheersplan

6.827

3.760

1.791

4.858

095.320

Renovatie Waterdam

1.958

158

2

1.803

095.330

Sociaal-Domein

3.161

628

0

2.533

095.360

Transitiekosten BaanStede

513

0

0

513

095.460

Rekenkamercommissie

35

0

0

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

1.357

65

0

1.292

095.480

Onderhoud havens

569

175

114

507

095.520

Elektronische dienstverlening

10

0

0

10

095.550

Bovenplanse voorzieningen

140

0

0

140

095.570

Dijkversterking

757

19

0

738

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.144

170

27

2.001

095.620

Jeugd en Gezin

214

30

0

184

095.640

Bouw stadion FC Volendam

61

31

0

30

095.670

Speelwerktuigen

703

39

1

665

095.750

Budgetoverheveling

198

32

0

166

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

0

0

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

837

102

0

735

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

75

10

0

64

095.790

Verbouwing Haven 154-156

130

7

0

123

095.810

PX

201

111

10

100

095.820

Verplaatsen markt Volendam

24

6

0

18

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.600

158

105

1.547

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.686

64

0

1.622

095.870

Risico Maria Goretti

500

0

0

500

095.880

Huisvesting 't Nest

193

0

0

193

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.865

127

0

4.737

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

339

1

0

338

096.250

Infrastructuur nabij MFA

168

0

0

168

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

334

0

0

334

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

326

0

0

326

096.280

Vitalisering dorpskernen

43

0

0

43

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

0

0

138

096.300

P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen

121

0

0

121

Totaal reserves

69.569

9.284

4.253

64.537

Overzicht reserves meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

Reserves

095.000

Algemene reserve

18.055

18.300

18.639

19.204

095.010

Grondexploitatie

1.071

1.040

1.010

980

095.030

Onderhoud bruggen

1.139

781

423

70

095.040

Automatisering

1.006

809

613

417

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

111

83

55

27

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

5.775

5.775

5.775

5.775

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.740

2.495

2.233

1.780

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

65

60

55

55

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.586

1.214

1.007

880

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

405

281

293

137

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

471

463

474

462

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

549

538

513

504

095.200

Individueel loopbaanbudget

206

206

206

206

095.230

Centrale Antenne Installatie

407

332

292

254

095.240

Onderwijshuisvesting

33

89

172

251

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

7

7

7

7

095.260

Aanloopkosten brandweerposten

109

109

109

109

095.270

Tractie

2.339

1.895

1.526

1.162

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.478

2.737

2.995

3.253

095.300

Vaststellingsovereenkomst

744

693

642

592

095.310

Wegenbeheersplan

6.827

4.858

2.802

747

095.320

Renovatie Waterdam

1.958

1.803

1.693

1.595

095.330

Sociaal-Domein

3.161

2.533

2.099

1.923

095.360

Transitiekosten BaanStede

513

513

513

513

095.460

Rekenkamercommissie

35

35

35

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

1.357

1.292

1.227

1.170

095.480

Onderhoud havens

569

507

446

386

095.520

Elektronische dienstverlening

10

10

10

10

095.550

Bovenplanse voorzieningen

140

140

140

140

095.570

Dijkversterking

757

738

719

700

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.144

2.001

1.859

1.744

095.620

Jeugd en Gezin

214

184

155

126

095.640

Bouw stadion FC Volendam

61

30

48

47

095.670

Speelwerktuigen

703

665

627

592

095.750

Budgetoverheveling

198

166

140

114

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

46

46

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

837

735

633

531

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

75

64

54

43

095.790

Verbouwing Haven 154-156

130

123

116

109

095.810

PX

201

100

100

100

095.820

Verplaatsen markt Volendam

24

18

12

6

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.600

1.547

1.494

1.442

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.686

1.622

1.558

1.494

095.870

Risico Maria Goretti

500

500

500

500

095.880

Huisvesting 't Nest

193

193

193

193

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.865

4.737

4.610

4.483

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

339

338

338

337

096.250

Infrastructuur nabij MFA

168

168

168

168

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

334

334

334

334

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

326

326

326

326

096.280

Vitalisering dorpskernen

43

43

43

43

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

138

138

138

096.300

P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen

121

121

121

121

Totaal reserves

69.569

64.537

60.336

56.384

Overzicht voorzieningen begrotingsjaar

Nummer

Bedragen * 1.000

2020

Naam

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

097.010

Dubieuze debiteuren

241

0

0

241

097.020

Uitgifte eigen graven

248

0

0

248

097.030

Tijdelijke afkoop onderhoud graven

218

70

66

214

097.130

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

1.935

33

4

1.907

097.190

Nog te maken kosten grondcomplexen

135

0

0

135

097.270

Dirk van Sliekerfonds

254

0

1

255

097.300

G.R.P.

6.582

772

0

5.809

097.380

Verlies complex Blokwhere

346

0

0

346

097.400

Rente Nazorggelden

927

0

43

970

097.490

APPA

139

0

0

139

097.510

PX

990

0

110

1.100

Totaal voorzieningen

12.014

875

224

11.363

Overzicht voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

Nummer

Naam

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen

097.010

Dubieuze debiteuren

241

241

241

241

097.020

Uitgifte eigen graven

248

248

248

248

097.030

Tijdelijke afkoop onderhoud graven

218

214

210

204

097.130

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

1.935

1.907

1.877

1.848

097.190

Nog te maken kosten grondcomplexen

135

135

135

135

097.270

Dirk van Sliekerfonds

254

255

257

258

097.300

G.R.P.

6.582

5.809

5.162

4.605

097.380

Verlies complex Blokwhere

346

346

346

346

097.400

Rente Nazorggelden

927

970

1.011

1.052

097.490

APPA

139

139

139

139

097.510

PX

990

1.100

1.210

1.320

Totaal voorzieningen

12.014

11.363

10.835

10.395

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen * € 1.000

Saldo begin jaar

2020

2021

2022

2023

Totaal algemene reserves

18.055

18.300

18.639

19.204

Totaal bestemde reserves

51.514

46.237

41.697

37.180

Totaal voorzieningen

12.014

11.363

10.835

10.395

Totaal reserves en voorzieningen

81.583

75.901

71.171

66.779

ga terug