Begroting 2020 Edam-Volendam

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2018. Onderstaand wordt per jaarschijf de geprognosticeerde eindbalans gepresenteerd.

Bedragen * € 1.000

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

103.344

108.604

111.698

112.572

112.016

Financiële vaste activa

11.581

11.202

10.961

10.719

10.479

Totaal vaste activa

114.925

119.806

122.659

123.291

122.495

Voorraden

-2.113

-5.426

-5.703

0

0

Uitzettingen

7.600

7.600

7.600

7.600

7.600

Overlopende activa

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal vlottende activa

6.987

3.674

3.397

9.100

9.100

TOTAAL ACTIVA

121.912

123.480

126.056

132.391

131.595

Passiva

2019

2020

2021

2022

2023

Eigen vermogen

70.166

64.602

60.382

56.388

55.029

Voorzieningen

12.014

11.363

10.835

10.395

9.959

Vaste schuld

19.519

17.514

15.509

13.504

11.599

Totaal vaste passiva

101.699

93.479

86.726

80.287

76.587

Vlottende schuld

15.913

25.701

35.030

47.804

50.708

Overlopende passiva

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

Totaal vlottende passiva

20.213

30.001

39.330

52.104

55.008

TOTAAL PASSIVA

121.912

123.480

126.056

132.391

131.595

ga terug