Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Grondzaken

Grondzaken

Portefeuillehouder: Albert Koning (grondexploitaties), Wim Runderkamp (grondzaken)

Coalitieakkoord

De gemeente kiest bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel de rol van regisseur en niet die van projectontwikkelaar. Strategische aankopen zijn een optie, maar worden in dit licht kritisch beschouwd. Publiek-private samenwerking heeft de voorkeur.

Nadere toelichting

Wat willen we bereiken?

Een bestendige bedrijfsvoering met actueel beleid voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We evalueren, actualiseren en voeren de nota bovenwijks en het grondbeleid uit zoals in deze beleidsstukken is vastgesteld.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug