Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Economie en toerisme

Economie en toerisme

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Vincent Tuijp (Scheepswerf)

Coalitieakkoord

Nadere toelichting

Toerisme
Gestreefd wordt naar een harmonieuze relatie tussen onze inwoners, ondernemers en de gasten en een langere verblijfsduur van toeristen. Verbeteren van de faciliteiten en het uiterlijk aanzien zijn pijlers onder het beleid voor toeristische kwaliteitsverbetering.
Het noordelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt uit toeristisch oogpunt versterkt voor de spreiding van het kwaliteitstoerisme. Hierbij kan de Provincie en de MRA-Noord een belangrijke rol spelen.

Economische zaken
In een snel veranderend ondernemersklimaat heeft de overheid een belangrijke rol om deze verandering mogelijk te maken. In samenwerking met zeer betrokken ondernemers worden stappen gezet naar het economisch klimaat van de toekomst. Dit vereist een zeer flexibele opstelling en meer ‘maatwerk’ oplossingen ten aanzien van het omgevingsbeleid en vergunningverlening. Dit met inachtneming van de beheersbaarheid, transparantie en het algemeen belang. Het thema circulaire economie is, ook in regionaal opzicht, een actueel thema waar op ingespeeld wordt.

Historische scheepswerf
De plannen om te komen tot een historische scheepswerf worden ondersteund nu de initiatiefnemers een sluitende business case hebben. Dit project biedt kansen op het gebied van toerisme, omdat gewerkt wordt aan authentieke botters die daarmee tevens behouden blijven voor Volendam. Tevens draagt het bij aan beleidsvelden sociaal maatschappelijk  (bevorderen van toegankelijke arbeidsplaatsen) en beheer openbare ruimte (een goede waterbouwkundige voorziening).

Wat willen we bereiken?

Toerisme

 • Aansluiten bij regionale ontwikkelingen in MRA verband
 • Uitvoering toeristische visie voortzetten

Economische Zaken

 • Solide contact en relatie met lokale ondernemers
 • Stevige samenwerking in regionaal verband

Historische Scheepswerf

 • Het realiseren van de historische scheepswerf

Wat gaan we daarvoor doen?

Toerisme

 • Een vervolg geven aan de uitwerking toeristische visie van Edam-Volendam
 • Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte toeristische kernen
 • Deelnemen aan regionale overlegstructuren

Economische Zaken

 • Doorontwikkelen van het Economisch Platform
 • Uitvoering Economische Agenda
 • Uitwerking en uitvoering Bedrijvigheidsvisie

Historische scheepswerf

 • Uitwerking businesscase
 • Planvorming over de locatie Slobbeland
 • Start met realisatie historische scheepswerf

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug