Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

 • In bestemmingsplannen meer rekening houden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Met de herontwikkeling van de Maria Goretti locatie streven naar een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het centrum van Volendam.
 • Het Europaplein ontwikkelen tot een belangrijker, levendig onderdeel van het centrum van Volendam.
 • De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam.
 • Korsnäss is een belangrijke woningbouwontwikkeling voor Edam.
 • Het  Tase-terrein in Volendam moet worden ontwikkeld, rekening houdend met de omgeving.

Nadere toelichting

Verschillende gebiedsontwikkelingen en het ruimtelijk instrumentarium dat eraan ten grondslag ligt zijn als ambitie opgenomen en van hoge maatschappelijke waarde. Deze speerpunten worden als project uitgevoerd om te sturen op een adequate uitvoering.

Wat willen we bereiken?

 • Flexibilisering en deregulering

In bestemmingsplannen gaat meer rekening worden gehouden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen (gebruik en bebouwing). Er gaat meer ruimte komen voor maatwerk, zodat afwijkingen en lange procedures minder nodig zullen zijn. De ambities op het gebied van dienstverlening en organisatieontwikkeling zullen mede worden vormgegeven in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.

 • Herontwikkeling Maria Goretti

Het project Maria Goretti is aangewezen als één van de majeure projecten. Het gaat om het ontwikkelen van een grotere en veilige turnaccommodatie en herontwikkeling van de locatie ten behoeve van woningbouw. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moeten de huidige gebruikers (Stichting Turnpromotie Edam- Volendam -STEV en  Club- en Buurthuiswerk -CBW) elders worden gehuisvest.

 • Herontwikkelingen voormalig Kornäss-terrein

Wij faciliteren van het initiatief van V.o.f. Baandervesting om in overleg te gaan met de lokale bewoners en verenigingen via de klankbordgroep.

 • De Lange Weeren

Voor de ontwikkeling van deze grootschalige uitleglocatie, loopt een continu ontwikkelingsproces waaronder afstemming met Rijk en Provincie. We werken aan het proces voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gerelateerd aan de Omgevingswet.

 • Herontwikkeling Tase-terrein

Om het voormalig Tase-terrein te herontwikkelen is onderzoek nodig naar mogelijke invullingen en oplossingen voor verkeersknelpunten. Dit resulteert in visievorming en planvorming voor het voormalig Tase-terrein en omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Flexibilisering en deregulering

De omgevingsvisie wordt opgesteld als basis voor het nieuwe ruimtelijk instrumentarium. Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereiding voor het omgevingsplan, door de verordeningen met betrekking op de fysieke leefomgeving integraal tot één verordening te verwerken, de kennis en systemen gereed te maken voor de nieuwe digitale standaarden voor publicatie en de basis op orde te maken door de actualiteiten te verwerken in de huidige bestemmingsplannen.

 • Herontwikkeling Maria Goretti

Voor dit project wordt gewerkt aan het aangaan van de anterieure (verkoop)overeenkomst en het starten van de bestemmingsplanprocedure.

 • Europaplein en omgeving

Op deze centrale plek in Volendam is de ambitie levendigheid en de juiste kwaliteit mogelijk te maken door maatwerk te leveren met het ruimtelijk instrumentarium.

 • Herontwikkelingen voormalig Kornäss-terrein

De bestemmingsplanprocedure zal worden gestart en de ambitie is om deze met overeenstemming van de belanghebbenden af te ronden in 2020.

 • De Lange Weeren

De gesprekken worden voortgezet om de samenwerking te optimaliseren tussen ontwikkelaar, provincie en gemeente en de basis voor het bestemmingsplan wordt vormgegeven zodat gestaag voortgang kan worden gemaakt.

 • Herontwikkeling Tase-terrein

Stedenbouwkundige visie zal de basis vormen voor dit gebied waar vervolgens meerdere projecten kunnen worden uitgevoerd om deze locatie een toekomstig hoogtepunt van de kern Volendam te kunnen maken.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug