Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.01

Economische zaken en toerisme

-182

-461

-411

-391

-363

-368

3.02

Toerisme

-176

0

0

0

0

0

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-161

-320

-298

-270

-338

-251

3.04

Omgevingsprogramma

-623

-600

-747

-754

-731

-739

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-399

-597

-519

-531

-523

-529

3.06

Wonen

-118

-139

-107

-108

-109

-110

3.07

Stedelijke vernieuwing

-1

-204

-204

-203

-202

-201

3.08

Omgevingsvergunning

-953

-1.171

-1.254

-1.301

-995

-978

3.09

Bouw- en woningtoezicht

-23

-243

-219

-222

-225

-229

3.10

Grondexploitatie

-6.854

-10.472

-4.711

-3.757

-130

-79

3.11

Overige gronden

-672

-316

-320

-329

-540

-577

Totaal Lasten

-10.163

-14.522

-8.790

-7.868

-4.157

-4.062

3.02

Toerisme

2

0

0

0

0

0

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

2

9

4

4

4

4

3.04

Omgevingsprogramma

23

0

0

0

0

0

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

1

0

0

0

0

0

3.06

Wonen

2

2

2

2

2

2

3.08

Omgevingsvergunning

941

734

845

956

1.068

1.079

3.10

Grondexploitatie

8.213

11.714

5.957

4.811

844

125

3.11

Overige gronden

859

463

384

385

375

375

Totaal Baten

10.042

12.921

7.192

6.158

2.293

1.585

Totaal vóór mutaties reserves

-121

-1.602

-1.598

-1.710

-1.864

-2.477

Toevoeging reserves

-100

-1.486

-1.007

-805

-601

0

Onttrekking reserves

2.253

387

467

423

182

86

Totaal na mutaties reserves

2.032

-2.700

-2.138

-2.093

-2.283

-2.391

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Uitbreiding formatie sectie Bouw- en Milieuzaken

-37

-37

-37

-4

a

Verlaging budget Milieu en Bestemmingsplannen

70

70

70

70

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-42

-42

-42

-42

a

Verlagen kosten voor Welstand

25

25

25

25

a

Leges meer kostendekkend

100

200

300

300

c

Uitbreiding formatie sectie Bouw- en Milieuzaken
Wegens het gebruik maken van het Generatiepact en door het toegenomen aantal aanvragen (omgevingsvergunning en vooroverleg) en dus de daarmee samenhangende toegenomen aantal toezichtzaken heeft de sectie Bouw & Milieu behoefte aan uitbreiding van het personeelsbestand met 0,5 fte. Deze structurele lasten ad. €37.000 komen ten laste van het begrotingssaldo 2020 en verder.

Verlaging budget Milieu en Bestemmingsplannen
Het budget voor Milieu en Bestemmingsplannen wordt structureel gekort met een bedrag van € 70.000.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Verlagen kosten voor Welstand
Afgelopen jaren zijn de kosten voor welstand langzaam gestegen. Door o.a. een efficientere werkwijze kunnen de kosten omlaag gebracht worden. De besparing bedraagt structureel € 25.000.

Leges meer kostendekkend
Het afgeven van omgevingsvergunningen gebeurt niet kostendekkend. De leges dekken niet de kosten die de gemeente moet maken om de vergunning af te kunnen geven. De gemeente betaalt dus mee aan vergunningen die particulieren of zakelijke partijen aanvragen. Door de leges meer kostendekkend te maken, kunnen de kosten teruggebracht worden met € 100.000 in 2020 en oplopend tot structureel € 300.000 vanaf 2022. De kostendekkendheid bedraagt nu 41,8% en gaat naar 75,9% in 2022. Daarbij krijgt de organisatie de opdracht met voorstellen te komen om de uitvoeringskosten voor omgevingsvergunningen te verlagen, wat enige compensatie biedt aan de voorgestelde verhoging van de kosten voor aanvragers.

Investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Historische Scheepswerf'

0

0

-11

-11

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Historische Scheepswerf'
Tijdens de businesscase tafels (met de toekomstige huurders van de scheepswerf) is gesproken over inhoud, financiën en het beheer van de te realiseren scheepswerf. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een Businesscase en een door alle partijen getekende intentie-overeenkomst, welke in de raad van oktober aan u zijn voorgelegd. De Businesscase is kostenneutrraal. Dit houdt in dat de huuropbrengsten de kosten dekken die in de businesscase geraamd zijn voor de bouw van de Scheepswerf. De maatschappelijke meerwaarde is niet in geld uit te drukken, maar vertaalt zich in een hogere participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het levendig houden van de cultuur en historie van Volendam. Ter voorbereiding op de bouw van de scheepswerf wordt voorgesteld voor 2020 een voorbereiding-investeringskrediet van € 380.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten die een directe relatie hebben met de bouwactiviteiten. Denk hierbij aan architect- en adviseurskosten, grondkosten en bijkomende kosten.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie c.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -9.796.552

11,0 %

Baten

€ 7.658.516

8,6 %

ga terug