Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

4 Ruimtelijk beheer

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.01

Wegen, paden, pleinen

-2.943

-5.436

-5.834

-6.662

-6.969

-5.113

4.02

Openbare verlichting

-394

-497

-685

-772

-843

-837

4.03

Straatreiniging

-478

-668

-710

-718

-721

-731

4.04

Gladheidsbestrijding

-51

-84

-81

-81

-111

-82

4.05

Bruggen

-309

-658

-938

-1.054

-1.050

-969

4.06

Verkeer

-404

-508

-572

-562

-568

-574

4.07

Havens

-290

-310

-341

-367

-367

-348

4.08

Waterhuishouding

-297

-1.073

-846

-787

-692

-781

4.09

Markten en standplaatsen

-57

-70

-53

-54

-55

-50

4.10

Centrale Antenne Installatie

-695

-865

-788

-815

-870

-879

4.11

Groenvoorzieningen

-2.612

-2.912

-3.149

-3.096

-3.194

-3.209

4.12

Kermissen en volksfeesten

-162

-172

-206

-210

-213

-216

4.13

Afvalstoffen

-3.841

-3.958

-4.123

-4.175

-4.200

-4.232

4.14

Riolering

-2.022

-5.524

-2.467

-2.558

-2.691

-2.872

4.15

Parkeren

0

-332

-465

-453

-455

-460

Totaal Lasten

-14.555

-23.069

-21.258

-22.364

-23.000

-21.352

4.01

Wegen, paden, pleinen

282

43

113

115

116

117

4.02

Openbare verlichting

11

25

25

25

25

25

4.03

Straatreiniging

42

65

65

65

65

65

4.04

Gladheidsbestrijding

0

6

6

6

6

6

4.05

Bruggen

16

15

15

15

15

15

4.06

Verkeer

3

16

16

16

16

16

4.07

Havens

172

152

175

178

181

183

4.08

Waterhuishouding

0

150

14

101

81

95

4.09

Markten en standplaatsen

116

118

127

129

131

133

4.10

Centrale Antenne Installatie

1.671

1.674

1.669

1.693

1.708

1.722

4.11

Groenvoorzieningen

115

273

330

317

317

317

4.12

Kermissen en volksfeesten

214

220

221

221

221

221

4.13

Afvalstoffen

4.047

4.403

4.751

5.120

5.236

5.342

4.14

Riolering

3.139

7.219

4.220

4.199

4.318

4.492

4.15

Parkeren

0

46

162

295

428

428

Totaal Baten

9.828

14.425

11.908

12.495

12.863

13.177

Totaal vóór mutaties reserves

-4.727

-8.644

-9.350

-9.869

-10.138

-8.175

Toevoeging reserves

-2.819

-9.365

-2.606

-3.188

-3.173

-3.198

Onttrekking reserves

2.010

4.875

6.198

6.535

6.447

4.592

Totaal na mutaties reserves

-5.536

-13.134

-5.758

-6.522

-6.863

-6.781

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Beheerplannen havens, bruggen en wegen 2020 en verder (raad 26-2-2019)

-543

-1.814

-1.798

-1.813

a

Verlaging kosten CAI

100

100

100

100

a

Verlaging budget klein onderhoud

50

50

50

50

a

Temporiseren onderhoud beleidsplannen

85

272

270

272

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-235

-235

-235

-235

a

Kostendekkendheid Afvalstoffen

250

500

500

500

b

Aanpassing Parkeerbeleid

100

233

365

365

c

Personele capaciteit verkeer en vervoer i.r.t. uit te voeren werkzaamheden

-78

-78

-78

-78

a

Beheerplannen havens, bruggen en wegen 2020 en verder (raad 26-2-2019)
Vaststellen van het Beleidsplan wegen 2019-2023, uitgaande van onderhoudskwaliteit A/2 voorwegen in HIOR gebieden en B/3 voor de overige wegen van de gemeente.- Het in het plan opgenomen achterstallig onderhoud van € 5.287.700 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Wegen;- Een aanvullende onttrekking te doen aan de Algemene reserve ten behoeve van het achterstalligonderhoud van € 1.562.740 dat ontstaat door in 2019 en 2020 gefaseerd beheersmatig werken uit te voeren. Deze onttrekking wordt toegevoegd aan de reserves voor Wegen, Havens en Bruggen;- De lasten voor de jaren 2020-2023 meenemen zodat het totaal van budgettaire effecten van alle gemeentelijke ontwikkelingen in de volledige breedte van de structurele begrotingssystematiek (inclusief financiële instrumenten) kan worden meegewogen.

Verlaging kosten CAI
Gebleken is dat in de afgelopen jaren de onderhoudskosten voor de CAI structureel lager zijn uitgevallen. Deze post wordt structureel verlaagd met € 100.000.

Verlaging budget klein onderhoud
Door de invoering van meerjarige onderhoudsbudgetten kan het budget voor klein onderhoud met 10% verlaagd worden (10% = € 50.000).

Temporiseren onderhoud beleidsplannen
In het kader van de ombuigingen wordt er rekening mee gehouden dat de budgetten voor meerjarig, planmatig onderhoud voor 85% worden uitgeput. Dat kan doordat in enkele gevallen (ondanks termijn van gebruik) de kwaliteit van een kapitaalgoed nog niet dermate slecht is dat er al vervangen dient te worden, doordat werkzaamheden uitlopen over een jaarschijf heen, of door gericht te vertragen met bepaalde investeringen. Naast het volledige budget voor uitvoering van de beleidsplannen wordt een taakstelling geraamd van 15%. Dit leidt tot een verlaging van de uitgaven van respectievelijk € 84.500 in 2022, € 272.000 in 2021, € 269.000 in 2022 en € 271.900 in 2023.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Kostendekkendheid Afvalstoffen
In 2018 was het dekkingspercentage op de afvalstoffen  73%. Dit betekent dat 73% van de kosten die de gemeente daarvoor maakt gedekt worden. De kostendekkendheid in 2020 komt, na inflatiecorrectie, uit op een percentage van 76%. Voorgesteld wordt om de kostendekkendheid in 2 jaar gefaseerd te verhogen tot 85%. Dit leidt in 2020 tot een hoger begrotingssaldo van € 250.000 en met ingang van 2021 tot een hoger begrotingssaldo van € 500.000. De kostendekkendheid is het afgelopen jaar verslechterd doordat het rijk in de Miljoenennota heeft besloten tot verhoging van de afvalstoffenbelasting per 2019 van ± € 18 per ton. Dit resulteerde in € 156.500 aan extra kosten (op basis van € 8.610 ton). Daarnaast zijn de kosten voor uitbesteding verhoogd. Dit heeft geleid tot € 65.400 aan extra kosten. Beide bedragen zijn niet meegenomen in de tarieven afvalstoffenheffing. In 2020 wordt onderzocht met welke voorstellen de algemene kosten voor afvalverwerking verminderd kunnen worden zodat kosten voor de gebruiker niet verder hoeven te stijgen.

Aanpassing Parkeerbeleid
Het college gaat onderzoeken of betaald parkeren ingevoerd kan worden op een aantal parkeerterreinen (Parallelweg, Marinapark, Slobbeland en Singelweg), uitsluitend gericht op bezoekers van de gemeente. We gaan uit van een gefaseerde taakstelling (inkomsten minus de jaarlijkse kosten van parkeerautomaten) van € 90.000 in 2020, oplopend tot € 355.000 in 2023 en verdere jaren.

Personele capaciteit verkeer en vervoer i.r.t. uit te voeren werkzaamheden
Wegens toegenomen reguliere werkzaamheden zoals  het beantwoorden van telefoontjes, mails en brieven van burgers en instellingen, het beoordelen van bijzondere parkeerontheffingen en ook projectmatige werkzaamheden wordt voorgesteld om de sectie Werken en Projecten uit te breiden met 1 fte. De structurele lasten ad. €78.000 gaan ten laste van het saldo begroting 2020 en verder.

Investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuwe investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'

0

-10

-10

-10

Nieuwe investering 'Betaald parkeren: 4 betaalautomaten'
Om betaald parkeren mogelijk te maken moet geinvesteerd worden in eenvoudige betaalautomaten (4 * € 12.500). Uw raad wordt gevraagd een krediet van € 50.000 hiervoor beschikbaar ter stellen.  Deze investering valt qua uitvoering in categorie c.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug