Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Schoon en verzorgd

Schoon en verzorgd

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:

  • Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam
  • Optimalisatie inzamelmethodiek, door realisatie ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en realisatie van rolcontainers in de buitengebieden
  • Verminderen van afvalstromen en te streven naar hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval
  • Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting

Wat willen we bereiken?

Een adequaat werkende afvalinzameling en milieutechnisch verantwoordelijke  verwerking. Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Communicatie opzetten voor een goede scheiding van het afval.
  • In 2019 heeft de gemeenteraad o.a. de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
  • Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, waaronder het lopende 5-jarige plan Openbare Verlichting.

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn in de begroting 2020 opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug