Begroting 2020 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

 • Behoud van busvervoer naar Amsterdam Centraal Station, waarbij gedwongen overstappen op de Noord/Zuidlijn onwenselijk is.
 • Bewaken en behouden van de verkeersveiligheid in Edam-Volendam.
 • Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen op loopafstand van de centra, waarbij in beginsel geen betaald parkeren wordt ingevoerd voor de eigen bewoners.

Nadere toelichting

Openbaar vervoer/verkeersveiligheid
De Vervoerregio trekt de aanbesteding van de nieuwe concessie voor busvervoer in Zaanstreek-Waterland. De verkeersveiligheid wordt geborgd door uitvoering te geven aan het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023. Een majeur project betreft verder de reconstructie van de Julianaweg in Volendam.

Parkeren
Het parkeerbeleid voor de gehele gemeente is in 2019 geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen er maatregelen getroffen worden om de duidelijkheid van de parkeerregimes te verbeteren en daar waar mogelijk de parkeercapaciteit uit te breiden in straten en wijken waar de parkeerdruk hoog is. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar een herijking van de blauwe zones, de ontwikkeling van parkeerdruk, het creëren van extra parkeerruimte, dat parkeerplaatsen geen aanzuigende werking moeten hebben op onnodig zoekverkeer, het faciliteren van oplaadpalen voor elektrisch vervoer, fietsparkeren in de openbare ruimte en een evaluatie van het Parkeerfonds.

Het is een gegeven dat in de centra (te) weinig ruimte is voor parkeren. De ambitie is om alternatieve
parkeerruimte voor toeristisch bezoek te realiseren aan de randen, op loopafstand van de centra. Dit leidt tot aan aantal uitgangspunten en plannen voor het parkeerbeleid. Gezien de uitstekende busverbinding naar het CS Amsterdam, en de toenemende betekenis van het openbaar vervoerknooppunt Edam, zijn P+R terreinen bij het busstation van Edam en te ontwikkelen terrein van het Kraaiennest te Oosthuizen noodzakelijk. De druk van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s bij Edam neemt  toe. Parkeervoorzieningen hiervoor zijn gewenst. Er zullen dan ook parkeervoorzieningen voor zowel bussen als auto’s aan het begin van Edam bij het busstation aangelegd worden.

Tot betaald parkeren voor bussen op de parkeerplaats Parallelweg is reeds besloten. Het college gaat onderzoeken of betaald parkeren ingevoerd kan worden op een aantal parkeerterreinen, uitsluitend gericht op bezoekers van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Openbaar vervoer

 • Goed regionaal openbaar vervoer met een goede aansluiting van verschillende openbaar-vervoervoorzieningen.
 • Behoud van de rechtstreekse verbinding naar Amsterdam Centraal Station zonder verplichte overstap.

Verkeersveiligheid

 • Verbetering verkeersveiligheid.
 • Bewustwording (on)wenselijk gedrag.

Parkeren

 • Minder overlast van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s.
 • Verbeteren van de duidelijkheid van de parkeerregimes.
 • Terugdringen van parkeerdruk.
 • Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen bij openbaar vervoer haltes.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar vervoer

 • Regionale afstemming voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

Verkeersveiligheid

 • Uitvoeren verkeersplan 2018 – 2023
 • Rouleren smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes
 • Voorrangssituatie voor fietsers op rotondes aanpassen
 • Aanleg fietspad Bootslot
 • Aanpak voetgangersoversteekplaatsen
 • Onderzoek aanleg fietsroute Noordeinde – Loswal – Slobbeland
 • Uitvoeren participatie voor de reconstructie van de Julianaweg

Parkeren

 • Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor toeristen op loopafstand van de centra en in wijken en straten waar de parkeerdruk hoog is.
 • Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen op het busstation Edam en drukke bushaltes in de rest van de gemeente.
 • Aanpakken van weesfietsen in de fietsenstalling busstation Edam.

Wat mag het kosten?

Openbaar Vervoer
De kosten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.

Verkeersveiligheid
In de bijlage Investeringen zijn diverse bedragen opgenomen, waarmee maatregelen worden gerealiseerd die de verkeersveiligheid bevorderen.

Parkeren
De kosten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -23.864.078

26,8 %

Baten

€ 18.105.606

20,4 %

ga terug