Begroting 2020 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Financiën

Ontwikkeling Financiële Functie

De verbeterslagen die zijn begonnen in 2018 worden verder doorgezet. Het achterstallig onderhoud dat in de loop van de jaren is ontstaan zal in 2020 grotendeels weggewerkt zijn. Echter ontwikkelingen op zowel financieel gebied als ook binnen gemeenten (BBV) zorgen ervoor dat er geen sprake kan zijn van stilstand.
De nieuwe inrichting van financiële systemen en optimalisering van het gebruik ervan zorgen ervoor dat de kwaliteit van de ondersteuning naar bijvoorbeeld bestuur en  budgethouders verbeterd kan worden. Handmatige handelingen zullen verder verminderen en het aantal extra comptabele administraties en registraties zal verder afnemen. Hiermee ontstaan meer mogelijkheden om de informatievoorziening verder te  verbeteren in het streven naar operational excelence.
Een van de speerpunten voor 2020 wordt, naast de bovengenoemde verbeteringen, de inrichting van de control functie binnen de organisatie. Uiteindelijk moet, met behulp van deze functionaris, het college over de jaarrekening 2021 een 'in control statement' af kunnen geven.

Digitalisering administratieve processen

In 2019 is de wettelijk verplichte E-facturatie ingevoerd. In vervolg hierop is gestart met het inrichten van een verplichtingenadministratie. Het doel is om een deel van de facturen volledig 'geautomatiseerd' te kunnen verwerken. Met nieuwe aanbestedingen zullen grote leveranciers ook verplicht gaan worden elektronisch te gaan factureren.
Daarnaast zullen we de administratieve processen verder optimaliseren door waar mogelijk koppelingen te leggen tussen sub- en hoofdadministraties.

Opzetten en uitvoeren (verbijzonderde) interne controle

De accountant kan nog niet voldoende steunen op een goed ingebedde (V)IC, waardoor de accountant aan het einde van jaar altijd een uitgebreide gegevensgerichte controle moet uitvoeren. De (V)IC is in 2019 deels ingericht maar zal in 2020 volledig zijn ingericht waardoor de gemeente meer 'in control' is en beter weet in hoeverre er rechtmatig gehandeld wordt. .

P&C en LIAS

Met behulp van LIAS zullen wij in 2020 de totstandkomingsprocessen rondom de P&C documenten verder willen versnellen en verbeteren. Daarnaast zullen wij de opbouw van de P&C cyclus onder de loep nemen en werken aan de kwaliteit van de P&C documenten. In dat kader krijgt ook het 'P&C denken' (wat wil ik bereiken, wat ga ik daarvoor doen e.d.) aandacht.

ga terug