Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiering

Rentebeleid

Het rentebeleid ziet er als volgt uit:

  • over het eigen vermogen wordt geen rente berekend
  • er vindt dus ook geen rentebijschrijving op reserves plaats
  • de rentekosten bestaan alleen nog uit de werkelijk te betalen rentelasten over uitstaande geldleningen
  • deze rentekosten worden omgeslagen over de activa; daarbij is het toegestaan het rentepercentage te corrigeren met een plus of min van 0,5%
  • het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 0,53%. De gemeente mag dit percentage afronden op 0,5%

Hieronder volgt een berekening van de rentekosten volgens het format dat met ingang van 2018 verplicht is voorgeschreven.

Bedragen * € 1.000

Rentetoerekening

2020

2021

2022

2023

Externe rentelasten langlopende leningen

768

692

617

545

Externe rentebaten

-23

-22

-22

-22

Saldo door te rekenen externe rente

744

670

595

523

Rente grondexploitaties

69

74

23

0

Rente voorzieningen

0

0

0

0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

813

744

618

523

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-706

-754

-808

-814

Renteresultaat op het taakveld Treasury

107

-10

-190

-290

ga terug