Begroting 2020 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Inkoop

Coalitieakkoord

lnkoop- en aanbestedingsbeleid zal nader worden bezien, zowel financieel, op het gebied van voorwaarden als qua control. Ook zullen maatschappelijke verantwoordelijkheden meegewogen worden.

Wat willen we bereiken?

De gemeente koopt voor circa € 58.000.000 per jaar in. Al enkele jaren heeft de gemeente in de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening een beperking op de rechtmatigheid als het gaat om inkoop en aanbesteding. Deze beperking wordt mede veroorzaakt omdat, met terugwerkende kracht, een periode van 4 jaar in ogenschouw wordt genomen.  De ambitie is dan ook om  in 2021 een goedkeurende accountantsverklaring zonder beperkingen op het gebied van rechtmatigheid te krijgen: dit betekent derhalve dat een verbetering van de huidige rechtmatigheid van de aanbestedingen noodzakelijk is.

Het verbeteren van de doelmatigheid van aanbestedingen door o.a. waar mogelijk raamcontracten te sluiten, marktonderzoeken te doen, etc.
Het rechtmatig in de markt zetten van 'Inhuur van Derden'.
Het inrichten , binnen de gemeentelijke organisatie, van de 'inkoop functie'  met heldere bevoegdheden en richtlijnen.
Het verbeteren van de sturingsinformatie waardoor de organisatie 'in control' kan komen waar het gaat om inkoop en aanbesteding

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inbedding en evaluatie van het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid:
- Laatste stuk uitrollen van het Implementatieplan Inkoop;
- Medewerkers in het primair proces verder op te leiden op het gebied van aanbestedingsrecht en doelmatig aanbesteden.

ga terug