Begroting 2020 Edam-Volendam

Bedrijfsvoering

Vastgoed

Coalitieakkoord

Verkoop van gemeentelijk vastgoed is geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van eigendom. De (strategische) meerwaarde voor de gemeente en het algemeen belang bepalen de keuze om vastgoed al dan niet af te stoten. Het behoud en de versterking van eventuele monumentale waarde zijn zwaarwegende aspecten bij de afweging.

Nadere toelichting

Medio 2018 is het nieuwe gemeentelijk vastgoedbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Om een professionele focus op het gemeentelijk vastgoed (gebouwen en gronden) en één duidelijk organisatorisch aanspreekpunt te krijgen van waaruit de volledige regie wordt gevoerd op alles wat met gemeentelijk vastgoed te maken heeft het taakveld vastgoed een onafhankelijke plek in het nieuwe organisatieschema gekregen. In de loop van  2019 zijn een vastgoedjurist en een vastgoedregisseur aangesteld. Het taakveld is hiermee volledig operationeel en functioneert als ambtelijk opdrachtgever en coördinator voor alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.  In 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor meerjaren onderhoudsplannen inclusief verduurzamingsmaatregelen voor 10 grote gemeentelijke gebouwen. Deze verduurzaming wordt in 2020 voortgezet met een volgende ‘tranche’ gemeentelijke panden.

Wat willen we bereiken?

  1. Blijvend grip op vastgoed.
  2. Behoud van strategische posities.
  3. Richtlijnen, werkwijzen en duidelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie.
  4. Bijdrage aan duurzaamheidsagenda.
  5. Modernisering van en uniformiteit in huur- en gebruiksovereenkomsten gemeentelijk vastgoed

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastgoed

2019

2020

2021

2022

Uitvoering vastgoedbeleid en vastgoedbeheer

X

X

X

X

Opstellen tranches duurzame meerjaren onderhoudsplannen en duurzaamheidsonderzoek

X

X

(Onderzoek naar) opzetten gemeentelijk sportbedrijf

X

Onderzoek naar verplaatsen en vernieuwen Steven van Dorpelhal

X

X

Wat mag het kosten?

Er zijn geen aanvullende middelen aangevraagd voor dit onderdeel.  

ga terug