Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Beleid

Het GRP is vastgesteld in de raadsvergadering van 15-2-2018 en omvat alle kommen van de gemeente en beslaat de periode 2018-2023. Het nieuwe plan bevat ook een regionaal deel, dat is opgesteld in samenwerking met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland en her Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Onze gemeente streeft naar een dekkingsgraad van 100% en de verwachting is dat dit streven in deze planperiode ook zal worden bereikt. Alle lasten uit het GRP worden gedekt uit de voorziening GRP, die jaarlijks wordt gevoed door storting van alle ontvangsten uit de rioolheffing.

Projecten

In 2020-2023 zullen diverse delen ven het gemeentelijk rioleringsstelsel worden vervangen of "gerelined" conform de uitvoeringsplanning van het vastgestelde GRP. Ook zullen noodzakelijke vervangingen, aanpassingen of uitbreidingen van pompen en elektrische en mechanische installaties plaatsvinden.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Riolering

2020

2021

2022

2023

Gemeentelijk Rioleringsplan

4

Onderhoudslasten

11

18

32

69

4

Investeringen

3.138

2.900

2.997

3.005

Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan

3.149

2.918

3.029

3.074

Totaal Riolering

3.149

2.918

3.029

3.074

ga terug