Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Water

Beleid

Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren. De geraamde onderhouds- en kapitaallasten zijn gebaseerd op de momenteel vastgestelde beheerplannen. De beheerplannen voor Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren zijn in 2019 geactualiseerd. De actualisatie van het beheerplan Baggeren is in behandeling. In de geactualiseerde beleidsplannen is planmatig onderhoud ingevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van onderhouden op het gewenste onderhoudsniveau in plaats van te sturen op de beschikbare capaciteit.

Projecten

Baggeren

Eind 2019/begin 2020 zal het Baggerplan 2020-2024 aan de Raad worden voorgelegd. Het doel van het baggerplan is het realiseren van een structurele aanpak van het onderhoudsbaggerwerk, waarbij voor de periode 2020-2024 de kosten, de milieuhygiënische kwaliteit en de hoeveelheid bagger inzichtelijk is.

In 2020 zal volgens de planning van het Baggerplan op onder andere de volgende locaties worden gebaggerd:

  • Edam: Noordervesting
  • Volendam: Harlingenlaan, Meergracht, Jupiterlaan en HJ Calkoengracht.
  • Diverse andere (kleinere) locaties in de gemeente.

Bruggen

In de raadsvergadering van 11 april 2019 is het Beleidsplan Bruggen 2019-2023 vastgesteld. In 2020 zal volgens de planning van het Bruggenplan aan diverse bruggen in de gemeente kleinschalig onderhoud worden uitgevoerd, alsmede reinigings- en inspectiewerkzaamheden.

Havens

In de raadsvergadering van 11 april 2019 is het Beleidsplan Havens 2019-2023 vastgesteld.
De havens in de gemeente Edam-Volendam hebben sinds 2015 het certificaat Blauwe Vlag. Voor het behoud en toename van de watersport binnen de gemeente is het van belang om het certificaat Blauwe Vlag te behouden. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. In het door de gemeenteraad genomen besluit is gemeentebreed gekozen voor kwaliteitsniveau B/3.
De werkzaamheden zullen conform de planning van het onderhoudsplan worden uitgevoerd.

Schoeiingen en kademuren

In de raadsvergadering van 16 mei 2019 is het beheer- en onderhoudsplan Beschoeiingen en Kademuren 2020-2025 vastgesteld. In de afgelopen planperiode zijn Edam-Volendam en Zeevang gefuseerd. Het areaal te onderhouden beschoeiingen en kademuren is geïnventariseerd en in ons beheersysteem samengevoegd. Het onderhoudsplan is in samenwerking met een ingenieursbureau opgesteld, nadat het ingenieursbureau begin 2019 alle beschoeiingen en kademuren heeft geïnspecteerd.
In het door de gemeenteraad genomen besluit is gemeentebreed gekozen voor kwaliteitsniveau A.
De werkzaamheden zullen conform de planning van het onderhoudsplan worden uitgevoerd.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Water

2020

2021

2022

2023

Baggerplan

4

Onderhoudslasten

582

504

403

475

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Baggerplan

582

504

403

475

Onderhoudsplan Bruggen

4

Onderhoudslasten

572

689

689

582

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Onderhoudsplan Bruggen

572

689

689

582

Onderhoudsplan Havens

4

Onderhoudslasten

109

131

131

111

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Onderhoudsplan Havens

109

131

131

111

Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren

4

Onderhoudslasten

31

31

31

31

4

Investeringen

421

387

379

361

Totaal Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren

452

418

410

392

Totaal Water

1.715

1.742

1.633

1.560

ga terug