Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Beleid

Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11-04-2019. Daarbij is voor de onderhoudskwaliteit uitgegaan van niveau A/2 voor wegen in HIOR gebieden (Handboek Inrichting Openbare Ruimten) en B/3 voor de overige wegen in de gemeente. Gemeentebreed is voor onderhoudskosten uit het nieuwe beheerplan in 2019 € 1.711.200 beschikbaar. Daarnaast is in 2019 € 1.321.925 begroot voor noodzakelijk achterstallig onderhoud. Conform het raadsbesluit van 11-4-2019 worden de kosten van het achterstallig onderhoud (geraamd tot en met 2022) gedekt uit bestemde reserve 095.310. Om deze dekking mogelijk te maken is in 2019 een eenmalige onttrekking aan de Algemene reserve gedaan van € 5.287.700.

De financiële gevolgen van deze actualisatie zijn meegenomen in deze paragraaf.

Het beleidsplan Openbare verlichting 2017-2021 is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 november 2016. Het plan beoogt gedurende 5 jaar een gefaseerde vervanging van de gehele openbare verlichting in de gemeente. Gedurende deze 5 jaar zijn voor dit project investeringsbudgetten tot een totaal bedrag van 6,5 mln. beschikbaar gesteld vanuit het in de begroting 2017 vastgesteld programmaplan. De lasten van deze investeringsbudgetten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Projecten

Vanuit het oude onderhoudsplan aan wegen is voor het vernieuwen van wegen in 2020 een investeringskrediet beschikbaar ad € 854.102. De lasten hiervan zijn verwerkt in de begroting. Daarnaast is voor alle jaren rekening gehouden met de nieuwe onderhoudsramingen uit het beleidsplan Wegen 2019-2023.

In de jaarschijf 2020 is, conform het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting, voor de vervanging van openbare verlichting een investeringsbudget van € 1.353.900 beschikbaar. Op diverse plaatsen in de gemeente worden de oude lichtbronnen, overeenkomstig het vastgestelde plan, vervangen door energiezuinige en duurzame LED units.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Wegen

2020

2021

2022

2023

Onderhoudsplan

4

Onderhoudslasten

3.343

3.598

3.585

1.882

4

Investeringen

854

0

0

0

Totaal Onderhoudsplan

4.197

3.598

3.585

1.882

Verlichtingsplan

4

Onderhoudslasten

0

0

0

0

4

Investeringen

1.354

1.129

0

0

Totaal Verlichtingsplan

1.354

1.129

0

0

Totaal Wegen

5.551

4.727

3.585

1.882

ga terug