Begroting 2020 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Beleid

Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor:

  • Groenvoorzieningen (Nieuw plan is in voorbereiding)
  • Speelwerktuigen

In 2017 zijn voor het formuleren en inventariseren van een Groenbeleidsplan budgetten tot een totaalbedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld. Het nieuwe Groenbeleidsplan zal eind 2019/ begin 2020 aan uw raad worden voorgelegd. De in deze begroting geraamde planmatige onderhoudsbedragen vloeien voort uit een kleinschalig plan dat in de voormalige gemeente Zeevang in samenspraak met dorpsraden is opgesteld.

In de raadsvergadering van 2 september 2019 is het nieuwe speelruimtebeleid vastgesteld. Na een uitvoerige evaluatie (waaronder een online-enquête) en aanvullend onderzoek zijn voor het toekomstige speelruimtebeleid kaders vastgesteld waarbij rekening is gehouden met:

●    Belang van avontuurlijke speelruimte
●    Verschillen ruimtelijke context (afstand tot speelplaats/risico's verkeer/parkeerdruk etc.)
●    Relaties met Groenbeleid
●    Bewonersparticipatie
●    Duurzaamheid
●    Relaties met andere projecten en relevantie beleidsprogramma's

In het nieuwe speelruimtebeleid is gekozen voor het scenario: "Kleine plekjes en centraal op avontuur", dat kan rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken inwoners, en gunstige elementen heeft op het gebied van uitvoering en financiën.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke investeringen en exploitatie-uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed.

Bedragen * € 1.000

Progr

Groen

2020

2021

2022

2023

Groenvoorzieningen

4

Onderhoudslasten

72

73

88

104

4

Investeringen

0

0

0

0

Totaal Groenvoorzieningen

72

73

88

104

Speelwerktuigen

4

Onderhoudslasten

49

50

51

51

4

Investeringen

125

125

0

100

Totaal Speelwerktuigen

174

175

51

151

Totaal Groen

246

248

139

255

ga terug