Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

1 Bestuur

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.01

Algemeen bestuur

-584

-567

-604

-621

-613

-627

1.02

Dagelijks bestuur

-899

-744

-808

-826

-844

-863

1.03

Regionale samenwerking

-74

-127

-128

-124

-125

-127

1.04

Rekenkamer

0

-36

-37

-38

-38

-39

1.05

Communicatie en voorlichting

-292

-117

-89

-89

-89

-90

1.06

Rekenkamer

-27

-398

-442

-444

-446

-463

1.07

Overhead

-12.354

-12.196

-12.884

-12.481

-12.524

-12.440

1.99

Mutaties reserves pg1

0

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

-14.230

-14.185

-14.992

-14.623

-14.680

-14.649

1.02

Dagelijks bestuur

53

32

33

33

34

34

1.03

Regionale samenwerking

0

0

0

0

0

0

1.07

Overhead

289

93

0

0

0

0

Totaal Baten

343

126

33

33

34

34

Totaal vóór mutaties reserves

-13.887

-14.059

-14.959

-14.590

-14.646

-14.615

Toevoeging reserves

-60

-1.082

-289

-288

-288

-288

Onttrekking reserves

423

-800

561

458

456

281

Totaal na mutaties reserves

-13.524

-15.941

-14.686

-14.420

-14.478

-14.622

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Dekking krediet voor 2 publieksinformatiepanelen

0

6

6

6

a

Uitbreiding formatie sectie Bouw- en Milieuzaken

0

0

0

0

a

Organisatie Vastgoedtaken

100

40

40

40

a

Inkoopadviseurs

-300

-200

-180

-160

a

Ontwikkelingen ICT

0

0

0

0

b

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-66

-66

-66

-66

a

Externe inhuur

-100

-100

-100

-100

a

Actief inzetten op een efficiëntere organisatie

130

180

230

280

b

Flexibiliseren avondopstellingen vuil inzameling

22

33

33

33

b

Uitbreiding formatie/belastingen WOZ

0

0

0

0

a

Personele capaciteit verkeer en vervoer i.r.t. uit te voeren werkzaamheden

0

0

0

0

a

Dekking krediet voor 2 publieksinformatiepanelen
In het Meerjarig Investeringsplan is een investering in tekstkarren, bedoel voor publiekinformatie,  opgenomen voor 2020. De afschrijvingslasten van deze investering bedragen € 6.000 vanaf 2021.

Uitbreiding formatie sectie Bouw- en Milieuzaken
Wegens het gebruik maken van het Generatiepact en door het toegenomen aantal aanvragen (omgevingsvergunning en vooroverleg) en dus de daarmee samenhangende toegenomen aantal toezichtzaken heeft de sectie Bouw & Milieu behoefte aan uitbreiding van het personeelsbestand met 0,5 fte. Deze structurele lasten ad. €37.000 komen ten laste van het begrotingssaldo 2020 en verder.

Organisatie Vastgoedtaken
In 2019 is de sectie Vastgoed ingebed in de organisatie. De lasten van de coördinatorfunctie (0,8 fte) en de functie van jurist privaatrecht (0,5 fte) zijn opgenomen in de staat van personele lasten voor de begroting 2020. Alleen is de dekking zoals in het oorspronkelijke voorstel was opgenomen nog niet geboekt. De budgetten voor de inhuur van externe vastgoedmedewerkers worden afgeraamd om als dekking te fungeren voor het in dienst nemen van vaste medewerkers.

Inkoopadviseurs
Het structureel ramen van capaciteit t.b.v. inkoop i.p.v. boeken op inhuur. Vanaf 2021 wordt de inhuur omgezet naar contractmanagers om de inkoopfunctie te onderhouden en verder te ontwikkelen. De kosten bedragen respectievelijk € 300.000 in 2020, aflopend naar € 160.000 vanaf 2023.

Ontwikkelingen ICT
Voortschrijdende ontwikkelingen op ICT gebied maken het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in ICT in het kennisontwikkeling en  het op orde brengen van bestaande systemen. Vooralsnog een eenmalige investering. Hiervoor wordt in 2020 € 200.000 en in 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld uit de Algemene Reserve. De lasten drukken daarmee niet op het begrotingssaldo (0). Er is echter wel goedkeuring nodig om de uitgaven te mogen doen.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Externe inhuur
De meerkosten die gemaakt zullen worden voor inhuur, worden (deels) begroot en niet langer als overschrijding geboekt. Daarmee wordt de begroting transparanter. Er wordt structureel € 100.000 geraamd. Dit is gekoppeld aan de opdracht aan de organisatie om inhuur af te bouwen.

Actief inzetten op een efficiëntere organisatie
Aan de organisatie wordt de taakstelling opgelegd om de komende jaren kritisch te zijn op het invullen van vacature ruimte. Er moet meer worden ingezet op een compacter, toekomst gerichte organisatie. Dit leidt tot een verlaging van de kosten van respectievelijk € 130.000, € 180.000, € 230.000 en € 280.000 in 2020 t/m 2023.

Flexibiliseren avondopstellingen vuil inzameling
Het verminderen van de avondopenstellingen bespaart € 11.000 per openstelling. Er zijn er in totaal 3 avondopenstellingen. Bekeken wordt op de openingstijden overdag verruimd kunnen worden. Dit geeft een besparing van respectievelijk € 22.000 oplopend naar € 33.000 in 2020 t/m 2023.

Uitbreiding formatie/belastingen WOZ
Wijziging van het landelijke WOZ-beleid leidt ertoe dat er veel aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Deels worden deze reeds uitbesteed, maar dit blijkt onvoldoende. Uitbesteding is kostbaar en niet efficiënt aangezien het o.a. gaat om aanvullende metingen en huisbezoeken. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden met eigen personeel wordt structureel € 50.000 geraamd.

Personele capaciteit verkeer en vervoer i.r.t. uit te voeren werkzaamheden
Wegens toegenomen reguliere werkzaamheden zoals  het beantwoorden van telefoontjes, mails en brieven van burgers en instellingen, het beoordelen van bijzondere parkeerontheffingen en ook projectmatige werkzaamheden wordt voorgesteld om de sectie Werken en Projecten uit te breiden met 1 fte. De structurele lasten ad. €78.000 gaan ten laste van het saldo begroting 2020 en verder.

Investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Nieuwe investering 'Publieksinformatiepanelen'

0

-6

-6

-6

Nieuwe investering 'Publieksinformatiepanelen'
Sinds 2018 worden tekstkarren ingezet in de gemeente. Inmiddels is uit ervaringen gebleken dat dit een uiterst effectief inzetbaar middel is voor publieksinformatie. Het gebruik varieert van waarschuwende teksten (bij evenementen, inbraakpreventie, zakkenrollerij e.d.) tot aanwijzingen voor verkeerscirculatie (voetbal, touringcars routering e.d.). De inzetmogelijkheden zijn met de eigentijdse beeldschermen legio, dus ook voor verkiezingen geschikt. De veelheid aan evenementen en diversiteit aan omstandigheden waarbij de inzet van tekstkarren c.q. publieksinformatiepanelen inmiddels wenselijk is, maakt het nodig dat het huidig aantal van twee tekstkarren  wordt verdubbeld. Deze investering vergt in 2020 een krediet ad € 30.000 waarvan de kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar uit komen op € 6.000 per jaar, welke kosten vanaf 2021 kunnen worden gedekt uit begroting van voorlichting. Deze investering valt qua procedure in categorie a.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug