Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren, met aandacht voor de diverse overlappingen.

Nadere toelichting

Binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt vanaf 1 januari 2017 samengewerkt op een aantal deelterreinen. Er is een gezamenlijke visie vastgesteld. Onze gemeente is trekker van het beleidsterrein economie, recreatie en toerisme, onze wethouder is voorzitter van het bestuurdersoverleg economie c.a. in Zaanstreek-Waterland en bovendien afgevaardigde vanuit onze regio naar het bestuurdersoverleg MRA. De MRA werkt in 2019 aan het tot stand komen van de MRA Actieagenda 2.0, waar alle betrokken gremia hun zienswijze op kunnen geven. Deze nieuwe agenda moet ingaan vanaf 1 januari 2020. De nieuwe agenda moet aansluiten op de MRA Actieagenda 2016-2020, waarin 57 actiepunten zijn vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

  1. Goede onderlinge relaties met mede-overheden.
  2. Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen c.q. het voortouw nemen.
  3. Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.
  4. Een vermindering van overlappende samenwerkingsverbanden.
  5. Samenwerking met regiogemeenten op terreinen met een gemeenschappelijk belang (denk hierbij aan o.a. energiestrategie, mobiliteit, woningbouw, duurzame economie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan convenant met MRA         

Wat mag het kosten?

De lasten maken integraal onderdeel uit van de begroting van dit programma. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd. De bedrage aan de MRA bedraagt dit jaar € 1,50 per inwoner.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug