Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Dienstverlening

Dienstverlening

Portefeuillehouder:  Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De dienstverlening zal worden verbeterd, vanuit het perspectief van de burger. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk digitaal, of het nu gaat om informatie inwinnen, meldingen doen of producten aanvragen. Digitaal wordt de basis, maar persoonlijke dienstverlening blijft zeker bestaan. Een klantcontactcentrum, de brede loket-benadering en een serviceloket in Oosthuizen zijn daarbij belangrijke elementen. Een onderdeel van deze verbeterslag is het inzichtelijk maken van wat burgers en ondernemers van de gemeente mogen verwachten, doen wat wordt beloofd en aansluiten bij de behoefte van burgers en ondernemers.

Nadere toelichting

Het bestaansrecht van de gemeentelijke organisatie ligt met name in het verlenen van diensten aan de inwoners. Dat kan gaan om vergunningen, documenten, voorzieningen of om informatie. Het ‘gewoon goed’ verlenen van die diensten moet een vanzelfsprekendheid zijn, verankerd  in de genen van iedere ambtenaar.  We scoren daarin als organisatie over het algemeen niet slecht, maar er is zeker ruimte voor verbetering.
Om de kwaliteit van dienstverlening op een continu hoog niveau te brengen en/of te houden is een breed programma ingezet.  Al sinds de aantreding van dit college is het een speerpunt. Er zijn al de nodige resultaten behaald, zoals het verbouwen van de entree, het inrichten van het KCC, het monitoren van terugbel-notities, het werken op afspraak en de inrichting van de digitale dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het programma Gewoon Goed is het verder verbeteren van de dienstverlening, waardoor de burger zich gewaardeerd en ontzorgd voelt. Dat kan met een organisatie die gericht is op integrale advisering, met een participatieve insteek en een dienstverlenende houding.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Totaal werken op afspraak, doorontwikkelen
  2. Bezorgen reisdocumenten, onderzoek naar de mogelijkheden
  3. Telefonische beantwoording, monitoren, verbeteren en versnellen
  4. Verbeteren leesbaarheid brieven en mail, toetsen bestaande formats en opleiden medewerkers
  5. Invoeren meldingsapp, drempelverlagende werking voor signalering burgers en monitoring van opvolging mogelijk maakt
  6. Webcare, signaleren van items social media om tijdig te kunnen acteren
  7. Monitoren klanttevredenheid, omwille van een continue verbetering van de dienstverlening

Wat mag het kosten?

De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug