Begroting 2020 Edam-Volendam

Bestuur

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2020

Eigen gegevens

8,06

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2020

Eigen gegevens

7,95

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2020

Eigen gegevens

354,78

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2020

Eigen gegevens

7,90%

Overhead

% van totale lasten

2020

Eigen gegevens

15,22%

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -15.280.668

17,2 %

Baten

€ 594.317

0,7 %

ga terug