Begroting 2020 Edam-Volendam

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit stellen we vast aan de hand van een risico-inventarisatie die twee maal per jaar plaatsvindt. Per risico is een inschatting gemaakt van de kans dat deze zich voordoet. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk weergegeven.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de risico's voor gemeenten zijn toegenomen. Door verandering van het Burgerlijk Wetboek en door de mondigheid van de burgers worden gemeenten steeds vaker geconfronteerd met claims op basis van wettelijke aansprakelijkheid. Ook de decentralisatie van het Rijk richting gemeenten heeft geleid tot toenemende risico's. De risico's die relevant zijn voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. De risico's krijgen een waardering met de kans waarop dit zich kan voordoen. Omvang vermenigvuldigd met kans geeft het risicobedrag dat opgeteld inzicht geeft in de benodigde weerstandscapaciteit. Bij een risico is geen absolute zekerheid, dat deze zich voordoet. De kans dat alle risico's zich tegelijk zullen openbaren is zeer onwaarschijnlijk. Het is dan financieel ook niet zinvol om alle risico's voor de volle 100% af te dekken. Dit zou een dusdanig beslag kunnen leggen op de beschikbare middelen dat dit van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering.

Bedragen * € 1.000

Soort risico

            Omvang

       Kans

Risicobedrag

Bedrijfsprocessen

250

50 %

125

Financieel

3.010

51 %

1.526

Juridisch

15.383

53 %

8.204

Materieel

5.848

77 %

4.490

Verbonden partijen en deelnemingen

50

40 %

20

Restantrisico's (2,5% lasten)

2.116

100 %

2.116

Benodigde weerstandscapaciteit

26.657

16.481

Risico's bedrijfsprocessen
Betreft verschillende ondernemersrisico's die de gemeente loopt met betrekking tot niet-geactualiseerde bestemmingsplannen, historische scheepswerf en algemene handhavingsproblematiek.

Risico's financieel
Deze risico's hebben voornamelijk betrekking op de open einde-regelingen van sociale zaken, de onzekerheden aangaande de Algemene uitkering en de fiscale risico's verbonden aan het opteren voor het sportbesluit.

Risico's juridisch
Naast risico's verbonden aan afgegeven garanties voor geldleningen, zijn de risico's verbonden aan bestemmingsplannen en met name de Lange Weeren het grootste risico. Dit in afwachting van de te sluiten overeenkomst met de exploitant van laatst genoemde plan.

Risico's materieel
Hier zijn de risico's opgenomen ten aanzien van de overname problematiek van wegen van het waterschap HHNK maar ook van verborgen gebreken van in bezit zijnde vastgoed in afwachting van de resultaten van de te houden inspecties.

Risico's verbonden partijen en deelnemingen
De hier gepresenteerde risico's hebben betrekking op mogelijke fluctuatie van de te ontvangen dividend van verbonden partijen waarvan wij aandelen hebben.

Restantrisico's 2,5% lasten
Dit betreft een post voor algemene risico's die wij als gemeente lopen. Gerekend is op 2,5% van de lasten verminderd met het bedrag dat wordt onttrokken aan de reserves.

ga terug