Begroting 2020 Edam-Volendam

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote financiële gevolgen die onverwacht, onuitstelbaar en substantieel zijn, op te vangen. De opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt hieronder weergegeven.

Bedragen * € 1.000

Saldo einde jaar

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve

22.756

18.055

18.300

18.639

19.204

19.168

Reserve grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Stille reserves

1.153

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

Onvoorzien

0

180

90

90

90

90

Saldo rekening/begroting

4.063

597

65

46

4

638

Onbenutte belastingcapaciteit

4.569

5.750

6.639

6.181

5.995

5.912

Beschikbare weerstandscapaciteit

32.541

25.736

26.248

26.110

26.447

26.962

Algemene reserve

De algemene reserve heeft normaliter een bufferfunctie en staat centraal in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. De bestemming van deze reserve is vrij om onvoorziene, onafwendbare en onuitstelbare tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve kan ook worden ingezet om nieuw beleid te financieren.

Reserve grondexploitatie

Deze bestemmingsreserve behoort volgens de commissie BBV, net als alle andere bestemmingsreserves, niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit en wordt om die reden niet meer meegeteld in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Stille reserves

Om een getrouw beeld te geven van de financiële positie dient in de toelichting op de balans ingegaan te worden op de stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa (activa niet voor de openbare dienst bestemd).
Voorwaarde is wel dat het actief direct verkoopbaar moet zijn indien men dit zou willen.
Het gaat hier om de waarde van een achttal woningen en de belegging in het APPA-fonds van de voormalige gemeente Zeevang. Er is gerekend met een percentage van 50% van de werkelijke waarde omdat we voornamelijk te maken hebben met verhuurde woningen die een lagere waarde hebben dan een woningen in onverhuurde staat.

Onvoorzien

Artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene tegenvallers. Het dekt begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-o’s: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Saldo rekening/begroting

Naast het onvoorzien bestaat de mogelijkheid dat de begroting een positief of negatief saldo laat zien. De raad kan besluiten nemen om dit saldo, al dan niet in combinatie met het onvoorzien, in te vullen. Dit geldt ook voor het saldo van een jaarrekening in de vorm van resultaatbestemming.

Onbenutte belastingcapaciteit

Voor de bepaling hiervan wordt gebruik gemaakt van het normtarief OZB voor toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Onderzoek hiernaar heeft geleid tot een bedrag van € 4.747.007 aan onbenutte belastingcapaciteit OZB. Daarnaast zijn de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffingen niet 100% kostendekkend. Hierin zit nog een onbenutte capaciteit van € 1.891.511. Totaal komt dit voor 2020 uit op een bedrag van € 6.638.518.

ga terug