Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo Begroting

0

0

0

0

0

0

6.01

Beleggingen en treasury

-269

26

-139

-20

160

261

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-175

-240

-421

-391

-396

-401

6.03

Overige belastingen

-192

-226

-176

-179

-181

-185

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-689

-172

-316

-349

-355

-351

6.06

Controle gemeentefinanciën

-114

-125

-126

-128

-130

-132

6.07

Overige baten en lasten

0

170

591

844

530

229

Totaal Lasten

-1.438

-566

-587

-223

-373

-581

6.01

Beleggingen en treasury

309

475

475

440

440

440

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

5.816

5.917

6.049

6.245

6.399

6.544

6.03

Overige belastingen

823

845

1.053

1.195

1.338

1.356

6.04

Algemene uitkering

41.425

43.304

44.800

45.601

46.495

47.880

6.05

Beheer Overige Gebouwen

556

102

99

100

101

102

6.07

Overige baten en lasten

0

12

12

0

0

0

Totaal Baten

48.928

50.655

52.488

53.581

54.774

56.322

Totaal vóór mutaties reserves

47.490

50.089

51.901

53.358

54.400

55.741

Toevoeging reserves

-7.363

-277

-122

-82

-82

-82

Onttrekking reserves

4.379

9.038

374

124

133

123

Totaal na mutaties reserves

44.506

58.849

52.153

53.400

54.451

55.782

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Organisatie Vastgoedtaken

-20

40

40

40

a

Rente toekomstige geldleningen

-200

-200

-218

-147

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-12

-12

-12

-12

a

Vrijval kapitaallasten a.g.v. activabeleid

700

700

400

100

a

Aanpassen Afschrijvingstermijnen

100

100

100

100

b

Verhoging toeristenbelasting

100

200

300

300

b

Uitbreiding formatie/belastingen WOZ

-50

-50

-50

-50

a

Organisatie Vastgoedtaken
In 2019 is de sectie Vastgoed ingebed in de organisatie. De lasten van de coördinatorfunctie (0,8 fte) en de functie van jurist privaatrecht (0,5 fte) zijn opgenomen in de staat van personele lasten voor de begroting 2020. Alleen is de dekking zoals in het oorspronkelijke voorstel was opgenomen nog niet geboekt. De budgetten voor de inhuur van externe vastgoedmedewerkers worden afgeraamd om als dekking te fungeren voor het in dienst nemen van vaste medewerkers.

Rente toekomstige geldleningen
Op basis van het opgestelde cashflowoverzicht en het daarin opgenomen investeringsvolume, is het aannemelijk om te stellen dat de gemeente de komende jaren een nieuwe geldlening zal moeten aangaan. Voor 2020 wordt een tekort op de liquide middelen begroot van ongeveer €16,4 mln, tegen een rentepercentage van 1,2% zal dit de gemeente ongeveer €200.000 aan extra rentelasten kosten. Deze extra geraamde rentelasten komen ten laste van het rekeningsaldo.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Vrijval kapitaallasten a.g.v. activabeleid
Voor de begroting 2019 en 2020 staat een investeringsportefeuille open van ruim € 65 miljoen. De investeringen betreffen zowel nieuwe investeringen als ook vervangingsinvesteringen. Op basis van het huidige activabeleid worden de kapitaallasten in de begroting opgenomen conform de geraamde opleverdata. Diverse ontwikkelingen leiden tot verschuivingen in de opleverdata. Het verschuiven van opleverdata leidt voor de eerstvolgende jaren tot  een  'vrijval’ van kapitaalslasten.  Voor de begroting is hiervoor één stelpost opgenomen. Dit geeft een besparing van respectievelijk € 600.000, € 600.000 en € 300.000 in 2020 t/m 2022. Het afsluiten van  openstaande investeringskredieten levert voor de begroting  een besparing op de kapitaallasten van € 100.000 in 2020 t/m 2023.

Aanpassen Afschrijvingstermijnen
Voor de begroting is een financiële technische oplossing gevonden in het herijken van de afschrijvingstermijnen. De verwachting is dat deze termijnen met gemiddeld 5% verlengd kunnen worden. Dit leidt structureel tot een verlaging van de  kapitaallasten van € 100.000.

Verhoging toeristenbelasting
De toeristenbelasting stijgt, naast een indexering van 1,5%, gefaseerd met in totaal 50% in 2023. Toeristen betalen dan uiteindelijk per 2022 een bijdrage van € 2,83 of € 1,96 per overnachting op een accommodatie of een kampeerterrein i.p.v. € 1,71 of € 1,27 nu. Dit leidt tot een extra opbrengst van € 100.000 in 2020, € 200.000 in 2021 en vanaf 2022 jaarlijks € 300.000.

Uitbreiding formatie/belastingen WOZ
Wijziging van het landelijke WOZ-beleid leidt ertoe dat er veel aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Deels worden deze reeds uitbesteed, maar dit blijkt onvoldoende. Uitbesteding is kostbaar en niet efficiënt aangezien het o.a. gaat om aanvullende metingen en huisbezoeken. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden met eigen personeel wordt structureel € 50.000 geraamd.

Investeringen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -709.126

0,8 %

Baten

€ 52.862.168

59,4 %

ga terug