Begroting 2020 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

2 Publiek, veiligheid en JZ

Jaarrekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

-75

-76

-121

-122

-124

-126

2.02

APV en bijzondere wetten

-223

-257

-289

-299

-306

-311

2.03

Integrale Veiligheid

-858

-1.219

-1.014

-950

-952

-966

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-2.522

-2.702

-2.748

-2.757

-2.746

-2.710

2.05

KCC/Burgerzaken

-1.159

-1.030

-1.163

-1.224

-1.251

-1.276

Totaal Lasten

-4.836

-5.284

-5.335

-5.351

-5.378

-5.390

2.02

APV en bijzondere wetten

16

18

18

19

19

19

2.03

Integrale Veiligheid

1

134

0

0

0

0

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

2.05

KCC/Burgerzaken

676

429

323

316

321

326

Totaal Baten

694

581

341

335

340

345

Totaal vóór mutaties reserves

-4.143

-4.703

-4.994

-5.017

-5.038

-5.046

Toevoeging reserves

-109

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

35

39

14

26

10

Totaal na mutaties reserves

-4.252

-4.668

-4.955

-5.003

-5.013

-5.036

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Procedure

Haalbaarheidsonderzoeken

-75

0

0

0

a

Thuisbezorgen reisdocumenten

-7

-5

-5

-4

b

Verlaging budgetten Veiligheid

25

20

20

20

a

Uitvoeren taakstelling op inkoop

-19

-19

-19

-19

a

Taakstellende besparing Veiligheidsregio Z/W

0

15

30

50

a

Haalbaarheidsonderzoeken
De sectie Veiligheid ziet voor de langere termijn kansen om opbrengsten te verhogen. Voorgesteld wordt dit jaar te onderzoeken of die ideeën kans van slagen hebben. Gedacht wordt aan de volgende thema’s: 1. Benchmark kosten gemeentelijke dienstverlening. Doel: onafhankelijk laten uitzoeken hoe onze uitvoeringskosten zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten en ons te laten adviseren over de kansen. Alle afdelingen zijn bij dit onderzoek betrokken. 2. Bestuurlijke boetes. Doel: onderzoek hoe boetes terug kunnen vloeien in onze gemeentekas. Dit in combinatie met haalbaarheid op invoeren van parkeerbelasting, en het inrichten van interne processen op het gebied van invorderen, bezwaar etcetera. De sectie Publiek stelt in het kader van het vinden van besparingen op onze structurele uitgaven voor om een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren dat gericht is op ‘halvering van de openingstijden bij de sectie Publiek’. Een onderzoeksvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “wat zijn de effecten van alleen werken op afspraak, op formatie en  kosten van onze dienstverlening?”. Afhankelijk van de uitkomsten van het advies behouden we de status quo óf kiezen we voor een andere inrichtingsvariant. De raad wordt gevraagd een budget van € 75.000 voor genoemde onderzoeken beschikbaar te stellen.

Thuisbezorgen reisdocumenten
Momenteel bouwt de gemeente Edam-Volendam volop aan verbetering van haar dienstverlening vanuit het perspectief van de burger. Eén van de maatregelen die hieraan kan bijdragen is een bezorgservice voor reisdocumenten. Inwoners hoeven hierdoor nog maar eenmaal naar het gemeentehuis voor een document. Een besteld document wordt thuis, of op een plaats die voor de klant uitkomt, bezorgd. De financiële consequenties schommelen tussen de € 6.500 en € 3.850 en komen ten laste van het begrotingssaldo.

Verlaging budgetten Veiligheid
De budgetten voor Veiligheid wordt incidenteel in 2020 gekort met een bedrag van € 5.000 en structureel gekort met een bedrag van € 20.000.

Uitvoeren taakstelling op inkoop
Om een eerdere begroting sluitend te maken is per programma een algemene taakstelling op inkoop ingeboekt. Voor de hele begroting een bedrag van € 500.000. Voor elk Programma geldt een deel van de taakstelling.Met de nieuwe voorstellen voor de begroting 2020 kan deze algemene taakstelling vervallen en wordt deze met specifieke maatregelen ingevuld.

Taakstellende besparing Veiligheidsregio Z/W
Op basis van de opgelegde taakstelling aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt de bijdrage verlaagd met € 15.000 in 2021, € 30.000 in 2022 en € 50.000 vanaf 2023.

Investeringen

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -5.334.915

6,0 %

Baten

€ 380.333

0,4 %

ga terug