Begroting 2020 Edam-Volendam

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde & Veiligheid

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is van ernstige overlast, is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. In dit verband krijgen de problematiek op het Zuideinde (kern Volendam tussen de Haven en het Marinapark) en in de omgeving van basisschool De Piramide (kern Edam) prioriteit. Hierbij wordt ingezet op de combinatie van preventie en repressie. Zichtbaarheid en de feedback op meldingen zijn daarbij belangrijke elementen bij zowel de preventie als de subjectieve veiligheidsbeleving. Naast investeren in de relatie met de bewoners en bedrijven in buurten en wijken en de zichtbare inzet met o.a. drugshonden in het uitgaansgebied in Volendam wordt waar mogelijk onder meer gedacht aan de inzet van mobiel cameratoezicht als instrument.

Nadere toelichting

Het veiligheidsdomein bevindt zich in een transitie richting een bottom-up benadering waarin burgerparticipatie en overheidsparticipatie essentieel zijn. Inwoners, gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie delen hierin de verantwoordelijkheid voor een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. Veerkracht en vertrouwen bij onze inwoners zijn daarbij de focus voor de veiligheidsbenadering. In de onderligger behorende bij deze programmabegroting worden de dragende delen van het uit te voeren beleid benoemd en wordt ingezoomd op daaraan gerelateerde activiteiten, thema's en projecten.

Wat willen we bereiken?

Met de inzet op vanuit de sectie Veiligheid te ondernemen activiteiten, thema's en projecten wordt inhoud gegeven aan het coalitieakkoord waarin met het bieden van de aanpak op het vlak van openbare orde en veiligheid de basis wordt gelegd voor een leefbare samenleving, waarbij voorkomen beter is dan genezen. In menig opzicht wordt dit vorm en inhoud gegeven door een gedegen voorbereiding en inzet op de integrale aanpak in samenwerking met onze partners, waarbij nadrukkelijk de participatie vanuit de lokale samenleving van cruciaal belang is en de benadering steeds de beweging volgt van 'buiten naar binnen' en met oog voor de toekomst, het breder perspectief en duurzame effecten. Toezicht en handhaving vormen daarbij met de inzet op verschillende activiteiten, thema's en projecten veelal een onmisbare randvoorwaarde.

Wat gaan we daarvoor doen?

De beleidsuitvoering omvat daarbij met name de invulling van:
- Actieprogramma Integrale Veiligheid
- Regionale samenwerking o.a. Veiligheidshuis en TopX, Zorg en Veiligheid, CTER, RIEC, Samen Veilig.
- Handhavingsprogramma Openbare ruimte
- Programma LEF
- Jongerenwerk (vrnl. medefinanciering aan dit vanuit afdeling Samenleving gecoördineerde project.)
- Buurtbemiddeling
- Vuurwerkoverlast aanpak
- veiligheid op het open water (dienstverleningsovereenkomst met Reddingsstation Warder)
- Aanpak overlast uitgaansgebied Oude Kom en Zuideinde met o.a. cameratoezicht
- publieksveiligheid tijdens evenementen (o.a. kermissen)
- Aanpak ondermijning
- Regionaal project Zorg & Veiligheid onder de naam "Allen voor Eén"

Wat mag het kosten?

De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het hiervoor benoemde dragende beleid zijn in de gemeentebegroting meegenomen. Deels zijn deze in de programmabegroting procedureel nog voorzien van de status ‘c‘ geldend voor de jaren na 2020 en deels zijn de benodigde middelen gewoon structureel toegekend.

In het kader van deze programmabegroting 2020 wordt voorgesteld de activiteiten die nu nog zijn voorzien van de status ‘c’ deze om te zetten naar de status ‘b’. De achterliggende reden van deze omzetting is het inmiddels structurele karakter van het ingang gezette beleid. De continuïteit hierin vergt meerjarige afdekking in financieel opzicht. Over de voortgang in de beleidsuitvoering wordt conform daartoe gemaakte afspraken periodiek gerapporteerd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -5.334.915

6,0 %

Baten

€ 380.333

0,4 %

ga terug