Begroting 2020 Edam-Volendam

Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Op grond van de Gemeentewet kunnen rechten worden geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Hierbij is van belang dat de geraamde opbrengsten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Overdekking is niet toegestaan. “Onderdekking” betekent evenwel dat een deel van de lasten ter zake van het gebruik of genot door anderen dan de gebruikers van de bezittingen of afnemers van de dienst moeten worden opgebracht. Dit deel komt dan ten laste van de algemene middelen.

 

Bedragen * € 1.000

Afvalstoffen-

Reinigings-

Berekening kostendekking 2020

Rioolheffing

heffing

rechten

Grafrechten

Havengeld

Marktgeld

Leges

Kosten producten incl. (omslag)rente

2.794

4.155

191

213

341

53

1.990

Inkomsten producten excl. heffingen

-38

-503

-7

-70

-59

-4

-2

Netto kosten product

2.756

3.652

185

143

282

49

1.988

Overhead

415

702

44

34

73

14

1.060

Extra rente kapitaalslasten

595

83

2

7

35

-

-

BTW

462

677

29

-

-

8

95

Totale kosten

4.227

5.113

260

183

390

71

3.144

Opbrengst heffingen

-3.451

-4.106

-152

-137

-116

-42

-1.309

Saldo

776

1.007

108

46

274

29

1.835

Dekkingspercentage

81,6%

80,3%

58,5%

74,7%

29,7%

58,8%

41,6%

Als gevolg van wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moet de gemeenteraad een keuze maken hoe de overhead aan de tarieven wordt toegerekend.  Het BBV eist dat de gemeenteraad die keuze vastlegt. De overhead moet op een consistente wijze worden toegerekend. Hiervoor moet er één methodiek toegepast worden. Deze methodiek voor de toerekening van overhead is opgenomen in de financiële verordening.

Wij  hebben ervoor gekozen om de overhead toe te rekenen op basis van personeelslasten. Dit in navolging van een voorbeeld van de commissie BBV. In deze systematiek wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Gesimplificeerd ziet dit er in formulevorm dan als volgt uit.

Personeelslasten product (+ inhuur)
---------------------------------------------------------------------------------------------  x overhead = opslag product
Totale personeelslasten (+ inhuur) alle producten exclusief overhead

ga terug