Begroting 2020 Edam-Volendam

Financiering

Renterisiconorm

Om het risico van rentaanpassingen en herfinanciering bij langlopende leningen (> 1 jaar) te beperken is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit het volgende overzicht blijkt dat we ruim binnen de renterisiconorm blijven.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Stand begrotingstotaal begin jaar

88.962

88.822

86.197

84.834

Vastgesteld percentage % (Wet Fido)

20

20

20

20

Renterisiconorm

17.792

17.764

17.239

16.967

Risico vaste schuld

2.005

2.005

2.005

1.905

Ruimte onder risiconorm

15.787

15.759

15.234

15.062

ga terug