Begroting 2020 Edam-Volendam

Grondbeleid

Prognose & Risico's

In onderstaand overzicht is de prognose aangegeven van de ontwikkeling van de boekwaarde, de verwachte verliezen en de verwachte (tussentijdse) winstnemingen van het complex Broeckgouw.

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Boekwaarde 1/1

-5.345

-5.426

-5.703

0

Kosten excl rente

4.024

2.979

4.216

0

Opbrengsten

-5.043

-3.987

-455

0

Rente

-69

-74

-23

0

Verwachte verliezen

0

0

0

0

Verwachte winsten

1.007

805

1.965

0

Boekwaarde 31/12

-5.426

-5.703

0

0

De verwachte winsten betreffen de tussentijdse winstnemingen op de grondexploitatie Broeckgouw. Deze zijn conform de BBV voorschriften gebaseerd op de Percentage of completion (Poc) methode. Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als kosten, verkeert. De winst wordt naar rato van de voortgang van het project verantwoord.

Voor het jaar 2023 worden momenteel geen actieve grondexploitaties verwacht.

Het voeren van grondexploitaties brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn hoger bij het voeren van een actief grondbeleid dan bij het voeren een faciliterend beleid. Maar ook bij een faciliterend beleid ontstaan er risico’s en verliesexploitaties indien het niet mogelijk is alle kosten te verhalen.
Om deze risico’s af te dekken zijn er binnen de gemeente Edam-Volendam een aantal reserves aanwezig.
De belangrijkste reserve hiervoor is de bestemde reserve Grondexploitatie, naast deze reserve is er nog een specifieke reserve voor de Maria Goretti locatie. Deze laatste reserve heeft een saldo van € 500.000 en wordt pas opgenomen in onderstaande tabel wanneer het project uitgevoerd gaat worden.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de reserve grondexploitatie met het  verwachte eindsaldo.

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Reserve grondexploitatie

1.040

1.010

980

950

ga terug