Begroting 2020 Edam-Volendam

Grondbeleid

Ontwikkelingen

Momenteel kent de gemeente twee bouwgronden in exploitatie:

 • Broeckgouw
 • Blokwhere

Voor deze twee projecten is ervoor gekozen de exploitatie zelf ter hand te nemen. Voor de Broeckgouw is deze keuze reeds gemaakt voordat het collegeprogramma 2016-2022 was vastgesteld.

Het project de Broeckgouw bevindt zicht in een afrondende fase. In 2009 is gestart met de uitgifte van de percelen en in 2018 is gestart met de uitgifte van fase 9 & 10. Dit is tevens de laatste fase. Naar verwachting zal de exploitatie per 31-12-2022 afgesloten worden. Ten aanzien van fase 9 & 10 kan worden gemeld dat deze geheel aardgasvrij zal worden gebouwd.

Het project Blokwhere staat in de startblokken en zal in 2020 vermoedelijk opgeleverd kunnen worden.

Naast de twee lopende grondexploitaties kent de gemeente nog een aantal projecten die in de periode 2018-2022 ontwikkeld of opgestart zullen worden. Deze kunnen worden ingedeeld in uitbreidingslocaties en inbreilocaties. Onder de uitbreidingslocatie valt:

 • Lange Weeren - Volendam
 • Waterrijk - Oosthuizen

De inbreidingslocaties omvatten de volgende projecten:

 • Herontwikkeling locatie Seinpaal - Volendam
 • Maria Goretti locatie - Volendam
 • Plan Tase - Volendam
 • Hoogstraat - Edam
 • Locatie de Botter - Edam
 • Korsnass    - Edam
 • Cultureel Centrum - Oosthuizen
 • Het Kraaiennest - Oosthuizen

De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van bovenstaande projecten zijn:

Lange Weeren

De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. De bouw van zoveel mogelijk woningen is geen doel op zich. Uitgaande van nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, een aanvulling op de bestaande woningvoorraad, zowel in de huur- als koopsector (sociaal, middelduur en duur) en ontwikkeling in aansluiting op lopende projecten. Het uitgangspunt is dat de gemeente niet zelf als ontwikkelaar optreedt en bijbehorende risico’s draagt, maar een regierol kiest. De woningbehoefte, bestaande afspraken, kwaliteit en programma zullen nader worden uitgewerkt om na afronding van lopende projecten verder te kunnen bouwen.
Met een ontwikkelaar is een intentieovereenkomst afgesloten, waarin is afgesproken dat iedere partij zijn eigen kosten draagt tot het moment dat een samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt afgesloten. De risico’s welke voortvloeien uit dit project zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

Waterrijk

Waterrijk is een uitbreidingslocatie in Oosthuizen en omvat de bouw van minimaal 260 woningen. De bouw van deze woningen is aan de ontwikkelaar overgelaten. De gemeente heeft slechts een regierol. Wel is contractueel vastgelegd dat de gemeente recht heeft op een vergoeding per gebouwde woning.

Maria Goretti locatie

Gesprekken over deze locatie zijn al geruime tijd gaande en bevinden zich in de afrondende. De herhuisvesting van de bestaande gebruikers zijn inmiddels hiervan losgekoppelde activiteiten.
Na oplevering van de nieuwe turnhal op de locatie Broeckgouw kan het project in de uitvoering worden genomen.

Herontwikkeling locatie Seinpaal

Dit is eveneens een langlopend traject van onderhandeling. Op basis van de nota Grondbeleid is van deze locatie voor sociale woningbouw een residuele grondwaardeberekening aan de orde. Deze en het te realiseren programma vormen de grondslag voor de verdere onderhandelingen met Woningcorporatie De Vooruitgang.

Cultureel Centrum en Kraaiennest

Voor beide locaties is in 2019 het verkoopproces gestart. De daadwerkelijke overdracht en verdere ontwikkeling van de locaties zullen in 2020 plaats vinden.

Overige projecten

Voor de overige projecten zijn de plannen nog onvoldoende ver gevorderd om al prognoses en financiële projecties te maken.

ga terug